ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!!

8 lutego 2011

Poszu kujemy realizatora szkolenia „Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego”.

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska”, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia:

  • "Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego".

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy8 – osobowych w okresie od kwietnia do maja 2011 w wymiarze 68 godzin w Radziejowie.
Celem szkolenia ma być uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowych.
Na atrakcyjność ofert będzie wpływał program zajęć, cena i lokalizacja prowadzenia zajęć najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.
Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie:

– oświadczenia, że oferent posiada:

  • uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalegającego z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

– Curriculum vitae wykładowców;
– Kopii zaświadczeń o wpisie do Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego