Zapraszamy do składania ofert!

14 lutego 2011

F undacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Powrót do aktywności zawodowej” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji:

  • Kursu nauki jazdy kat. B.

W zakresie naszych oczekiwań jest przeszkolenie 12 osób, w tym 4 osób z dysfunkcją ruchu, w terminie IV-VII i IX-XII  2011 roku.

Celem zajęć ma być nabycie umiejętności teoretycznych i praktycznych z zakresu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływała cena, program szkolenia i miejsce odbywania zajęć najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Prosimy o dokonanie łącznej wyceny przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B, z uwzględnieniem materiałów szkoleniowych, badań lekarskich i przeprowadzenia egzaminu (w Bydgoszczy lub w Koninie) dla:

  • jednej osoby
  • jednej osoby niepełnosprawnej ruchowo

Termin składania ofert upływa z dniem 14 marca 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, że oferent posiada:

  • uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego