Zapraszamy do składania ofert!

1 lutego 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej Fundacji Ekspert-Kujawy”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zaprasza wykładowców do składania oferty dotyczącej realizacji:

SZKOLENIA NA OPERATORA MASZYN DROGOWYCH

Celem zajęć ma być nabycie umiejętności zawodowych z zakresu obsługi maszyn do robót ziemnych – koparko ładowarki, ładowarki, koparki, walca drogowego, spychacza, urządzeń wibracyjnych, itp., a w efekcie zdobycie uprawnień do obsługi tych maszyn.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć i cena najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.

Do zaoferowania mamy:

  • cykliczne realizowanie działań na podstawie umowy cywilno-prawnej;
  • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, że oferent posiada:

  • uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego