Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych realizowanych w ramach projektu „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa lubelskiego”!

11 marca 2024

Fundacja Ekspert – Kujawy w Partnerstwie z Fundacją RATIS rozpoczyna realizację projektu pt. „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa lubelskiego”! 

  Grupę docelową projektu stanowi 80 osób dorosłych, spełniających wszystkie poniższe warunki:

  • pracują, zamieszkują lub przebywają na terenie województwa lubelskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  • posiadają umiejętności podstawowe (rozumienie i tworzenie informacji, rozumienie matematyczne, umiejętności cyfrowe), odpowiadające poziomowi nie wyższemu niż 2 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji bez względu na wykształcenie oraz status zatrudnienia,
  • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji.
  • posiadają status uchodźcy wojennego z Ukrainy.

Zakładamy, że przynajmniej 50% grupy docelowej stanowiły będą osoby starsze, które ukończyły 60 rok życia i/lub osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3) i/lub osoby z niepełnosprawnościami.

Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie określa

REGULAMIN PROJEKTU