ZAPYTANIE APLIKACYJNE

5 stycznia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”

  realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zaprasza do złożenia oferty na stanowisko prawnika do realizacji :

Zadania I. Integracja Społeczna
Etap 2. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich


Zadania do zrealizowania:

• Udzielanie porad w zakresie m.in. prawa pracy, praw konsumenta, aspektów prawnych zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych w ramach comiesięcznych dyżurów Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich, przez okres 23 miesięcy trwania projektu.


Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

1) wykształcenie wyższe w dziedzinie prawa;
2) ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w dziedzinie prawa, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
3) ukończone kursy w zakresie metodologii szkoleń grupowych dla osób dorosłych lub  doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych;
4) doświadczenia praktycznego w zawodzie prawnika.

Aplikacja powinna zawierać:
• Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
• Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
• Propozycję cenową brutto za jedną godzinę pracy (formularz aplikacyjny – załącznik nr 2)..

Do zaoferowania mamy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej na okres 23 miesięcy: od lutego 2012 r. do grudnia 2013 r.;
• powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie udzielania porad prawnych osobom dorosłym.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 26 stycznia 2012 roku (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Załącznik 1
Załacznik 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego