ZAPYTANIE APLIKACYJNE

15 grudnia 2011

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”

  realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko koordynatora lokalnego / doradcy zawodowego do realizacji:

Zadania IV. Zarządzanie projektem

Miejsce realizacji: województwo kujawsko – pomorskie (powiat radziejowski, inowrocławski, aleksandrowski)

Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest pełnienie obowiązków koordynatora lokalnego / doradcy zawodowego  projektu pn. „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w wymiarze 25 miesięcy.

Zadania do zrealizowania:
•    Prowadzenie Lokalnego Klubu Integracji Społecznej w Radziejowie;
•    Prowadzenie działań promocyjnych;
•    Obsługa szkoleń;
•    Obsługa uczestników zajęć, m.in. wypłata stypendiów szkoleniowych, wypłata zwrotów dojazdów.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:

1)    minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu projektów EFS;
2)    wykształcenie wyższe w dziedzinie doradztwa zawodowego;
3)    ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w dziedzinie doradztwa zawodowego;
4)    doświadczenie praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego;


Do zaoferowania mamy:

•    prowadzenie Klubu Integracji Społecznej w Radziejowie;
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę ;
•    powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów EFS oraz w zakresie doradztwa zawodowego.

Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 miesiąc pracy.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 29 grudnia 2011 roku (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – waga 100%

Oferty zawierające uchybienia formalne, tj. oferty niekompletne bądź złożone
po wyznaczonym terminie – zostaną odrzucone.

W przypadku uzyskania jednakowo wysokiej oceny ofert, zawarcie umowy z kandydatami uzależnione będzie od dyspozycyjności osób aplikujących.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w jeden z wybranych sposobów: listownie, telefonicznie, faksem lub drogą mailową.

załącznik 1
załącznik 2