ZAPYTANIE APLIKACYJNE

27 stycznia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”

realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko trenera do realizacji:


Zadania II Aktywizacja zawodowa
Etap 1 Bilans potrzeb zawodowych

Miejsce realizacji: województwo kujawsko – pomorskie (powiat radziejowski, inowrocławski, aleksandrowski)

Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest pełnienie funkcji trenera w ramach warsztatów skierowanych do osób niepracujących zawodowo w ramach projektu pn. „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Zadania do zrealizowania:
•    Prowadzenie zajęć grupowych z osobami bezrobotnymi.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
1)    wykształcenie wyższe w dziedzinie doradztwa zawodowego;
2)    ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w dziedzinie doradztwa zawodowego;
3)    doświadczenie praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego;
4)    mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.
Do zaoferowania mamy:
•    cykliczne prowadzenie zajęć grupowych w ramach projektu na terenie powiatu inowrocławskiego, radziejowskiego, oraz aleksandrowskiego;
•    zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•    powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego, w tym w zakresie pracy z osobami niepracującymi zawodowo;

 Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Formularz aplikacyjny zawierający propozycję cenową za godzinę prowadzenia zajęć.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 10 lutego 2012 roku (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – waga 100%

Oferty zawierające uchybienia formalne, tj. oferty niekompletne bądź złożone
po wyznaczonym terminie – zostaną odrzucone.

W przypadku uzyskania jednakowo wysokiej oceny ofert, zawarcie umowy z kandydatami uzależnione będzie od dyspozycyjności osób aplikujących.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w jeden z wybranych sposobów: listownie, telefonicznie, faksem lub drogą mailową.

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2