ZAPYTANIE APLIKACYJNE

27 stycznia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”

realizowanego w ramach PO KL
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko doradcy zawodowego do realizacji:

Zadania II Aktywizacja zawodowa
Etap 2 Tworzenie Indywidualnego Planu Działania

Miejsce realizacji: województwo kujawsko – pomorskie (powiat radziejowski, inowrocławski, aleksandrowski)

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem zapytania jest pełnienie funkcji doradcy zawodowego podczas indywidualnych rozmów z beneficjentami projektu w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania w ramach projektu pn. „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Zadania do zrealizowania:

•    Wsparcie indywidualne polegające na Opracowaniu Indywidualnych Planów Działania z osobami niepracującymi zawodowo, będącymi beneficjentami projektu

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
1)    wykształcenie wyższe w dziedzinie doradztwa zawodowego;
2)    mile widziane ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w dziedzinie doradztwa zawodowego;
3)    doświadczenie praktyczne w zakresie doradztwa zawodowego;
4)    mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.

Do zaoferowania mamy:
•    cykliczne prowadzenie rozmów indywidualnych z beneficjentami projektu w celu opracowania ich Indywidualnych Planów Działania w ramach projektu;
•    zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•    powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie doradztwa zawodowego.

Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Formularz aplikacyjny zawierający propozycję cenową za godzinę prowadzenia zajęć.


Termin składania aplikacji
upływa z dniem 10 lutego 2012 roku (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – waga 100%

Oferty zawierające uchybienia formalne, tj. oferty niekompletne bądź złożone
po wyznaczonym terminie – zostaną odrzucone.

W przypadku uzyskania jednakowo wysokiej oceny ofert, zawarcie umowy z kandydatami uzależnione będzie od dyspozycyjności osób aplikujących.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w jeden z wybranych sposobów: listownie, telefonicznie, faksem lub drogą mailową.

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2