ZAPYTANIE APLIKACYJNE

15 grudnia 2011

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Kujawsko – Pałucki Klub Integracji Społecznej”

 realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Zaprasza do składania aplikacji na stanowisko SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH do realizacji:

Zadanie IV. Zarządzanie projektem

Miejsce realizacji :  powiat mogileński – gmina Strzelno i Jeziora Wielkie,, powiat żniński – gmina
Żnin, Barcin, Rogowo i Łabiszyn, powiat nakielski – gmina Kcynia, Szubin, Sadki i Mrocza oraz powiat inowrocławski – gmina Rojewo i gmina Dąbrowa Biskupia

Opis przedmiotu zapytania:

Przedmiotem  zapytania jest pełnienie obowiązków specjalisty ds. rozliczeń finansowych projektu „Kujawsko Pałucki Klub Integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w wymiarze 25 miesięcy

Zadania do zrealizowania:
– Przygotowanie wniosków o płatność
– Współpraca z księgowością i prowadzenie dokumentacji finansowej projektu

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•    wykształcenie wyższe;
•    ukończone kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe;
•    minimum roczne doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
•    mile  widziane doświadczenie na powyższym stanowisku;

Do zaoferowania mamy:
•    zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej w okresie od 02.01.2012 do 31.01.2014
•    powiększenie, bądź zdobycie doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika projektu w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Opis sposobu złożenia oferty:

•    Aplikacja powinna zawierać:
1.    Życiorys zawodowy potwierdzający posiadane kwalifikacje.(Załącznik nr 1)
2.    Formularz aplikacyjny ( wzór: załącznik 2 do zapytania ofertowego) – propozycje cenową – cenę brutto przy zaangażowaniu średnio 100 h/m-c.
3.    Kopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
Oferty należy dostarczyć do dnia 29.12.2012r za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście do siedziby Fundacji Ekspert-Kujawy. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1.    data wpływu oferty
2.    cena – waga 100%,
3.    dyspozycyjność, kwalifikacje zawodowe oferenta

W przypadku takiej samej oferty cenowej osób aplikujących brana pod uwagę będzie dyspozycyjność oraz posiadane kwalifikacje

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w jeden z wybranych sposobów: listownie, telefonicznie, faksem lub drogą mailową

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2