ZAPYTANIE APLIKACYJNE!

5 stycznia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”

realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zaprasza do złożenia oferty na stanowisko psychologa/pedagoga do realizacji :


Zadania I. Integracja Społeczna
Etap 2. Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna


Miejsce realizacji:
województwo kujawsko – pomorskie (powiat radziejowski, inowrocławski, aleksandrowski)

Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiot zapytania jest pełnienie obowiązków pedagoga/psychologa w ramach Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej funkcjonującej w ramach projektu pn. „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w wymiarze 25 miesięcy.

Zadania do zrealizowania:
•    Udzielanie wsparcia w zakresie trudnych spraw życiowych (przemocy, stresu, problemów wychowawczych, edukacyjnych) w ramach comiesięcznych dyżurów w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, przez okres 23 miesięcy trwania projektu (dyżur 3 razy w miesiącu)

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
1)    wykształcenie wyższe w dziedzinie Psychologii lub Pedagogiki;
2)    ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w dziedzinie Psychologii lub Pedagogiki, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
3)    ukończone kursy w zakresie metodologii szkoleń grupowych dla osób dorosłych lub  doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych;
4)    doświadczenia praktycznego w zawodzie psychologa lub pedagoga.

Do zaoferowania mamy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej na okres 23 miesięcy: od lutego 2012 r. do grudnia 2013 r.;
•    powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie udzielania porad psychologicznych/pedagogicznych osobom dorosłym.

Opis sposobu przygotowania aplikacji:

Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Propozycję cenową brutto za jedną godzinę pracy (formularz aplikacyjny – załącznik nr 2)..

Termin składania aplikacji upływa z dniem 26 stycznia 2011 roku (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – waga 100%

Oferty zawierające uchybienia formalne, tj. oferty niekompletne bądź złożone
po wyznaczonym terminie – zostaną odrzucone.

W przypadku uzyskania jednakowo wysokiej oceny ofert, zawarcie umowy z kandydatami uzależnione będzie od dyspozycyjności osób aplikujących.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w jeden z wybranych sposobów: listownie, telefonicznie, faksem lub drogą mailową.

Załączniki 1
Załącznik 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego