ZAPYTANIE APLIKACYJNE!

10 stycznia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Kujawsko – Pałucki Klub Integracji Społecznej”

realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Zaprasza do składania aplikacji na stanowisko: psycholog dotyczących realizacji: 
Zadania I Aktywizacja Społeczna
Etap 1. Indywidualna rozmowa z psychologiem
Etap 4 Spotkania w ramach grup wsparcia
Etap 5 Dyżury psychologa
Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
  • wykształcenie wyższe w dziedzinie Psychologii;
  • ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w dziedzinie Psychologii, bądź dające odpowiednie uprawnienia;
  • doświadczenie praktyczne w dziedzinie psychologii;
  • mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.
Oferujemy:
  • cykliczne prowadzenie dyżurów w biurach Klubu Integracji Społecznej na terenie inowrocławskiego, mogileńskiego, żnińskiego oraz nakielskiego przez okres 24 miesięcy;
  • cykliczne realizowanie działań w ramach projektu na podstawie umowy cywilno – prawnej;
  • powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.
Aplikacja powinna zawierać:
  • życiorys zawodowy (szablon CV w załączniku)
  • kserokopie dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
  • propozycję cenową za wykonanie zadania brutto (za godzinę)
Termin składania aplikacji upływa z dniem 03 lutego 2012 roku (decyduje data wpływudo Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
 

 Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego