ZAPYTANIE APLIKACYJNE!

27 lutego 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”

realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko lektora języka niemieckiego do realizacji:

Zadania II. Integracja zawodowa
Etap 3 Szkolenia zawodowe własne
Szkolenie : Opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej z językiem niemieckim

Zadania do zrealizowania:
•    Prowadzenie części szkolenia zawodowego obejmujące naukę języka niemieckiego;
•    Opieka lektora podczas praktyk realizowanych w ramach szkolenia zawodowego.

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
1)    wykształcenie wyższe w dziedzinie ukierunkowanej na szkolenie: filologia niemiecka;
2)    ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie bądź dające odpowiednie uprawnienia;
3)    doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie;
4)    mile widziane doświadczenie dydaktyczne w zakresie kształcenia osób dorosłych.
Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Propozycję cenową brutto za jedną godzinę pracy.

Do zaoferowania mamy:
•    cykliczne prowadzenie zajęć w ramach projektu na terenie powiatu radziejowskiego
•    zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•    powiększenie bądź zdobycie doświadczenia zawodowego w zakresie edukacji osób dorosłych.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 9 marca 2012 roku (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

SZABLON CV

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego