ZAPYTANIE OFERTOWE

6 stycznia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Kujawsko – Pałucki Klub Integracji Społecznej”

realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII  „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie  7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 
 zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej:
Zadania 1: Zarządzanie projektem – wynajem powierzchni biurowej w Mogilnie na FilięKlubu Integracji Społecznej
1.    Opis przedmiotu zapytania.
 • Przedmiot zapytania obejmuje wynajem powierzchni biurowej w Mogilniew celu utworzenia Filii Klubu Integracji Społecznej na okres 24 miesięcy, gdzie za pierwszy miesiąc najmu uznaje się luty 2012 roku.
 • Powierzchnia biurowa będzie wykorzystywana cztery razy w miesiącu (jeden raz w tygodniu) zgodnie z harmonogramem ustalonym po wyborze oferty
 • Przedmiot zapytania musi być wyposażony w:
 1. instalację elektryczną
 2. centralne ogrzewanie
 3. dostęp do Internetu
 4. dostęp do urządzeń sanitarnych
2.    Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać: Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego) zawierający:
 • nazwę i adres Oferenta;
 • cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zapytania (obejmującą korzystanie z pomieszczenia, w tym z energii elektrycznej oraz zaplecza socjalnego);
 • opis lokalizacji i wyposażenia przedmiotu zapytania;
 • kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania lokalem.
Oferta powinna być opatrzona pieczęciami, mieć datę sporządzenia i podpis Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami.
3.    Kryteria oceny ofert:
 • cena oferty brutto – 80pkt;
 • lokalizacja 20  pkt;
 • Oferty posiadające uchybienia formalne lub oferty złożone po terminie zostaną odrzucone;
 • O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w sposób:- listownie, faxem, telefonicznie lub drogą mailową
4.    Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
Według przyjętego kryterium oceny na atrakcyjność oferty będzie wpływała, odpowiednio:
 • Cena – 80 pkt.;
 • Lokalizacja – 20 pkt;
Maksymalna liczna punktów: 100
Oferta najkorzystniejsza to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oferty i niżej wymienionych kryteriów:
S = Co + OL
S – całkowita liczba punktów przyznana ofercie
Co – liczba punktów przyznana za kryterium „cena oferty”
OL– liczba punktów przyznana za kryterium „ocena lokalizacji”
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
I. Cena oferty (Co) ogółem – max 80 pkt,
        Cena oferty najniższej
Co = —————————   x 80 pkt x 100 %
        Cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
II. Ocena lokalizacji – max. 20 pkt.
Ocena lokalizacji (OL) – zostanie dokonana na podstawie złożonego opisu lokalizacji wraz z wyposażeniem, wraz z uwzględnieniem zakresu przedmiotu zapytania w skali 0 – 20 pkt.
OL – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę (max. 20 pkt) x 100 %.
5.    Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty otrzymania zapytania ofertowego, (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji).
Oferty można składać z wykorzystaniem następujących form:
 • Osobiście do sekretariatu Fundacji/Pocztą Polską na adres Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław;
 • Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekspert-kujawy.pl

Załącznik

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego