ZAPYTANIE OFERTOWE

6 stycznia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Kujawsko – Pałucki Klub Integracji Społecznej”

realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie  7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” 
zaprasza do złożenia oferty
dotyczącej:
Zadania 1: Zarządzanie projektem – wynajem powierzchni biurowej w Żninie na Filię Klubu Integracji Społecznej

1.Opis przedmiotu zapytania.
• Przedmiot zapytania obejmuje wynajem powierzchni biurowej w Żninie
w celu utworzenia Filii Klubu Integracji Społecznej na okres 24 miesięcy, gdzie za pierwszy miesiąc najmu uznaje się luty 2012 roku.
• Powierzchnia biurowa będzie wykorzystywana cztery razy w miesiącu (jeden raz w tygodniu) zgodnie z harmonogramem ustalonym po wyborze oferty
• Przedmiot zapytania musi być wyposażony w :
–  instalację elektryczną 
– centralne ogrzewanie
– dostęp do Internetu
– dostęp do urządzeń sanitarnych

2. Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać: Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego) zawierający:
a) nazwę i adres Oferenta;
b) cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zapytania (obejmującą korzystanie z pomieszczenia, w tym z energii elektrycznej oraz zaplecza socjalnego);
c) opis lokalizacji i wyposażenia przedmiotu zapytania;
d) kopię dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania lokalem.

Oferta powinna być opatrzona pieczęciami, mieć datę sporządzenia i podpis Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami.


3. Opis sposobu oceny oferty.

Według przyjętego kryterium na atrakcyjność oferty będzie wpływała odpowiednio:
– cena – 80%
– lokalizacja – 20 %

Oferta powinna być opatrzona pieczęciami, mieć datę sporządzenia i podpis Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta).]

4. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa z dniem 24 stycznia 2012 (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty można składać z wykorzystaniem następujących form:
a) Osobiście do sekretariatu Fundacji/Pocztą Polską na adres Fundacji Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław;
b) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekspert-kujawy.pl

 

Załącznik

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego