Zasady przyznawania Stypendium

23 czerwca 2006

Program Stypendiów Pomostowych jest adresowany do wymagającej szczególnego wsparcia młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Stypendia mają ułatwić uzdolnionej młodzieży pokonanie wyjątkowo trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej.
Program polega na ufundowaniu stypendiów na pierwszy rok dziennych studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w państwowych wyższych uczelniach. Roczne stypendium wynosi 3500 zł i wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych, od października do lipca, w wysokości 350 zł każda.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy w tym roku ukończyli szkołę średnią i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców
2. pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł
3. osiągnęli na egzaminie maturalnym średnią ocen nie niższą niż 4,0 lub liczbę punktów nie niższą niż 90.
4. zostali przyjęci na dzienne studia magisterskie jednolite lub dwustopniowe.

Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów określone są Regulaminem.