Polityka prywatności

19 października 2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W FUNDACJI EKSPERT – KUJAWY

KILKA SŁÓW O RODO

25.05.2018r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Ekspert – Kujawy. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Zapewniamy, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Firmie odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

DLACZEGO I JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przy realizacji usług pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to między innymi:

 • Nazwiska i imiona, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – nazwa firmy,
 • Adres miejsca zamieszkania/adres siedziby firmy,
 • Dane kontaktowa,
 • Numery PESEL/NIP,
 • Daty i miejsca urodzenia.

Przy realizacji usług związanych z udziałem w projektach pozyskujemy również dane osobowe szczególnych kategorii, m. in. o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

Powyższe dane są nam niezbędne wyłącznie w celu wykonania usługi niewymagającej zawierania usługi (Art. 6 ust. 1a) dokonania czynności niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy (Art. 6 ust. 1b), prawnie uzasadniony interes Administratora (Art. 6 ust. 1f), lub też obowiązek wynikający z przepisów prawa. (Art. 6 ust. 1c)  np. w celu:

 • wystawienia faktur za zrealizowaną usługę,
 • prowadzenia dokumentacji szkoleniowej/projektowej,
 • prowadzenia rekrutacji do realizowanych usług i projektów
 • prowadzenia sprawozdawczości szkoleniowej/projektowej,
 • wystawiania stosownych certyfikatów.

Dane te przetwarzamy w czasie trwania usługi oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych, wygaśnięcia roszczeń, prowadzenia obowiązkowej sprawozdawczości, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzielicie nam Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – np. zgody na działania promocyjne (art. 9 ust. 1 b) RODO). Dzięki takiej zgodzie, w zależności od Państwa decyzji możemy np. prezentować materiały promocyjne drukowane, elektroniczne oraz multimedialne, zawierające fotografie wykonane z Państwa udziałem. 

Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Przekazywane nam dane osobowe nie ulegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KOMU PRZEKAŻEMY PAŃSTWA DANE?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Będą to np.

 • Organy państwowe (Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Skarbowy, etc.),
 • Instytucje Wdrażające środki unijne,
 • Partnerzy wspierający świadczenie Państwu usługi (wykładowcy, instruktorzy, trenerzy, koordynatorzy, opiekunki),
 • Inni administratorzy (np. firma kurierska/pocztowa dostarczająca do Państwa naszą korespondencję).

Nie przewidujemy przekazywania Państwa danych  poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawy danych osobowych gdy są błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 • Prawo do ograniczenia dostępu – czyli graniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
 • Prawo do dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pana/i danych osobowych oraz kopii danych,
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Zakres tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

Ponadto mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie 
z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Mogą Państwo realizować swoje prawa kontaktując się z Fundacją Ekspert – Kujawy
w następujący sposób:

 • Wysyłając e-mail na adres: fundacja@ekspert-kujawy.pl lub sekretariat@ekspert-kujawy.pl.
 • Telefonicznie pod numerem: 52 357-62-15

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Znajdą nas Państwo pod adresem: Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław, mail: iod@ekspert-kujawy.pl.