Fundacja

17 października 2022

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu jest niezależną organizacją pozarządową, działającą na rynku edukcyjno – doradczym od 2001 roku.

Początkowo funkcjonowanie Fundacji opierało się w głównej mierze na realizacji szkoleń z branży ekonomicznej. Przez lata działalność Fundacji Ekspert – Kujawy ewaluowała, by obecnie przybrać kształt jednej z najprężniej działających w regionie instytucji szkoleniowo – doradczych.

Głównym filarem działalności Fundacji jest realizacja projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, a także działalność społeczna i komercyjna. Na swoim koncie ma zrealizowane blisko 70 projektów o łącznej wartości około 40 mln zł (w tym około 50 projektów partnerskich).

Działalność społeczna Fundacji Ekspert – Kujawy to m. in.:

  • wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym długotrwale bezrobotnych  i niepełnosprawnych w ramach Centrum Integracji Społecznej,
  • wspieranie ekonomii społecznej w ramach OWES,
  • wspieranie seniorów w ramach Uniwersytetu III Wieku,
  • działalność charytatywna polegająca na organizacji okazjonalnych akcji charytatywnych połączonych ze zbiórką pieniędzy dla potrzebujących.

Działalność komercyjna Fundacji Ekspert – Kujawy to m. in.:

  • Szkoła Języków Obcych,
  • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli,
  • Kujawski Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej,
  • Centrum Szkoleniowe.

Za priorytety swego działania Fundacja uznaje budowanie zaufania do swojej działalności, promowanie dobrych praktyk oraz przestrzeganie najwyższych standardów organizacyjnych.

KRS: 0000022521
NIP: 556-24-17-498
REGON: 092956267

Rachunek bankowy:
BNP Paribas Bank Polska S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430


Skład Rady i Zarządu Fundacji:
RADA FUNDACJI:
Przewodnicząca Rady:

Monika Gomułka

Wiceprzewodniczący Rady:
Maciej Osowiecki

Sekretarz Rady:
Kinga Osowiecka

ZARZĄD FUNDACJI:
Prezes Fundacji:

Tadeusz Osowiecki

Dyrektor Fundacji:
Jolanta Woźnica

SKARGI I ZAŻALENIA NALEŻY SKŁADAĆ OSOBIŚCIE W SEKRETARIACIE FUNDACJI BĄDŹ PRZESYŁAĆ ELEKTRONICZNIE NA ADRES MAILOWY: sekretariat@ekspert-kujawy.pl