Studiuj DIAZGNOZĘ I TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ z Ekspert – Kujawy!!

23 czerwca 2012

Studiuj DIAGNOZĘ I TERAPIE PEDAGOGICZNĄ z Fundacją Ekspert – Kujawy! Zero wpisowego!Doświadczona kadra. Zajęcia w Inowrocławiu! Konkurencyjne ceny!

 Trzysemestralne studia z diagnozy i terapii pedagogicznej przeznaczone są dla:

 •  nauczycieli,
 • wychowawców,
 • pedagogów i innych osób posiadających wykształcenie wyższe magisterskie lub zawodowe z kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji w zakresie pedagogiki terapeutycznej.
Ich celem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności związanych z diagnozą i prowadzeniem zajęć terapeutycznych z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym.
Program studiów przewiduje poznawanie metod i technik terapii pedagogicznej, umiejętności ich stosowania w pracy z indywidualnym przypadkiem i w zespołach dziecięcych na różnych poziomach kształcenia.

W programie:

 •  socjologia problemów społecznych
 • psychologia rozwoju człowieka w różnych etapach życia
 • diagnoza psychologiczno – pedagogiczna,
 • prawo,
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • wybrane zagadnienia z logopedii
 • pedagogika małego dziecka,
 • pedagogika specjalna,
 • wybrane formy terapii,
 • metodyka zajęć korekcyjnych dla dzieci z trudnościami w uczeniu czytania, pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego,
 • metodyka zajęć terapeutycznych dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego,
 • organizacja procesu terapeutycznego,
 • trening umiejętności pedagogicznych, psychologicznych
 • diagnoza i terapia rodziny.

Warunkiem ukończenia trzysemestralnych studiów jest:

 • zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie na ocenę pozytywną,
 • pomyślnie zdany egzamin dyplomowy,
 • uiszczenie wszystkich opłat wynikających z toku studiów.


Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz kwalifikacje do:

 • prowadzenia zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym w szkołach i placówkach oświatowych.