Kierunki

1 marca 2012

KIERUNEK: Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii
Studia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami logopedii skierowane są do absolwentów uczelni wyższych, posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) z przygotowaniem pedagogicznym. Celem studiów jest rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności merytoryczno – metodycznych z zakresu poszczególnych edukacji przewidzianych w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz w zakresie wspierania rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym.

W programie studiów podyplomowych znajdują się między innymi:

 •     psychologia rozwoju dziecka w okresie wczesnoszkolnym,
 •     diagnoza psychopedagogiczna,
 •     współpraca z rodzicami,
 •     edukacja polonistyczna, matematyczna, przyrodnicza, techniczna, plastyczna, itd.,
 •     zagadnienia z dydaktyki edukacji wczesnoszkolnej,
 •     anatomia, fizjologia i patologia narządu głosu, mowy,
 •     zaburzenia mowy dziecka,
 •     profilaktyka logopedyczna,
 •     wczesna interwencja logopedyczna,
 •     praktyka w klasach I-III.                                     

Organizacja i czas trwania zajęć: Zajęcia prowadzone są w formie niestacjonarnej (w soboty i niedziele) i trwają trzy semestry. Przewidywana liczba godzin: 350, praktyka  w klasach I – III: 60 godzin.
 
Warunki ukończenia studiów:

 •     uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów określonych planem studiów,
 •     złożenie egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym.

Absolwent:

 •     otrzyma świadectwo  ukończenia studiów podyplomowych z edukacji wczesnoszkolnej z elementami logopedii,
 •     uzyska kwalifikacje do nauczania w klasach I-III,
 •     nabędzie  umiejętności wspierania ucznia z wadą wymowy.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY

 KIERUNEK: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej przygotowują do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zarówno w publicznych przedszkolach i zreformowanych szkołach podstawowych na I etapie kształcenia, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również w przedszkolach i szkołach podstawowych niepublicznych, prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne.

Studia przeznaczone są dla:

 •     absolwentów studiów magisterskich i licencjackich o kierunku pedagogika lub zbliżonym, posiadających przygotowanie pedagogiczne,
 •     czynnych zawodowo nauczycieli
 •     osób zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji do nauczania i wychowania przedszkolnego oraz wczesnoszkolnego.
 • W programie studiów:
 •     socjologia problemów społecznych,
 •     psychologia rozwoju człowieka w różnych etapach życia,
 •     diagnoza psychologiczno – pedagogiczna,
 •     prawo,
 •     biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 •     pedagogika małego dziecka,
 •     edukacja plastyczna,
 •     edukacja muzyczna,
 •     edukacja techniczna,
 •     edukacja przyrodnicza,
 •     edukacja wychowania fizycznego,
 •     elementy wiedzy o literaturze i języku,
 •     współpraca z rodzicami i środowiskiem,
 •     adaptacja dziecka do środowiska przedszkolnego,
 •     dydaktyka nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
 • Absolwent studiów:
 • otrzymuje:
 •     świadectwo ukończenia trzysemestralnych studiów podyplomowych na drukach ustalonych w obowiązujących przepisach (wzór MEN).
 • nabywa:
 •     kwalifikacje do podjęcia pracy z dziećmi w przedszkolu i w szkole na poziomie klas I-III.

Warunkiem uzyskania świadectwa jest:

 •     pozytywne zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem kształcenia,
 •     pomyślne zaliczenie egzaminu dyplomowego.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY
KIERUNEK: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka skierowane są do absolwentów studiów wyższych z zakresu:

 •     pedagogiki, posiadających przygotowanie pedagogiczne,
 •     psychologii, posiadających przygotowanie pedagogiczne,
 •     nauczycieli, pracujących w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach resortu oświaty realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju.
 •     pedagogów, pracujących w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach resortu oświaty realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju.
 •     psychologów, pracujących w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach resortu oświaty realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju.
 •     terapeutów pracujących w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach resortu oświaty realizujących zadania wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz do realizacji zadań wieloprofilowego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Przedmioty realizowane w toku studiów podyplomowych to:

 •     socjologia problemów społecznych,
 •     psychologia rozwoju człowieka w różnych etapach życia,
 •     diagnoza psychologiczno – pedagogiczna,
 •     biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 •     prawo,
 •     pedagogika małego dziecka,
 •     pedagogika specjalna,
 •     wybrane formy terapii,
 •     wybrane zagadnienia z logopedii,
 •     wspomaganie rozwoju dziecka na różnych etapach życia,
 •     programowanie pracy terapeutyczno – edukacyjnej,
 •     zajęcia rewalidacyjne i konstruowanie programów,
 •     metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 •     organizowanie środowiska wspomagającego rozwój dziecka.

Warunkiem ukończenia trzysemestralnych studiów jest:

 •     zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie na ocenę pozytywną,
 •     zaliczenie zajęć praktycznych,
 •     pomyślnie zdanym egzaminie dyplomowym,
 •     uiszczenie wszystkich opłat wynikających z toku studiów.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz kwalifikacje do pracy w:

 •     zespołach wczesnego wspomagania rozwoju, organizowanych w przedszkolach, w tym integracyjnych,
 •     szkołach podstawowych, w tym integracyjnych,
 •     specjalnych ośrodkach szkolno -wychowawczych.
Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY

KIERUNEK: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

Studia podyplomowe z Przygotowania pedagogicznego skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem przygotowania pedagogicznego.

Zajęcia trwają trzy semestry, a realizowane treści programowe umożliwiają słuchaczom nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki prowadzenia zajęć, niezbędnych do kompleksowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

Słuchacze studiów otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 
•    zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie na ocenę pozytywną;
•    odbycie 150 godzin praktyk;
•    pomyślnie zdany egzamin dyplomowy;
•    uiszczenie wszystkich opłat wynikających  z toku studiów.

Liczba godzin dydaktycznych: 350 

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. 

Program studiów:
1.    Przygotowanie w zakresie psychologiczno – pedagogicznego
a. Psychologia ogólna – 45 godz.
b. Pedagogika ogólna – 45 godz.
c. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne na etapach edukacyjnych – 60 godz.

2.     Przygotowanie w zakresie dydaktycznym
a. Podstawy dydaktyki – 30 godz,.
b. Dydaktyka szczegółowa na poszczególnych etapach edukacyjnych – 90 godz.
c. Zastosowanie technologii informacyjnej w dydaktyce – 10 godz.
d. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego i organizacji oraz funkcjonowania systemu oświaty – 20 godz.

3.    Inne
a. Emisja głosu – 30 godz.
b. Etyka zawodowa – 10 godz.
c. Praktyka pedagogiczna 150 godz. w tym praktyka psychologiczno-pedagogiczna – 30 godz. 

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY