STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku: Zarządzanie ochroną zdrowia

29 sierpnia 2013

wshe.png
Studia podyplomowe z zakresu zarządzania ochroną zdrowia
już w Inowrocławiu!!

Fundacja Ekspert – Kujawy wraz z Wyższą Szkołą Humanistzcyno – Ekonomiczną z Włocławka oferuje STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku: Zarządzanie ochroną zdrowia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych

Rekrutacja trwa!!!

Dziś przedstawiamy Państwu studia podyplomowe o kierunku: Zarządzanie ochroną zdrowia

Charakterystyka studiów podyplomowych
Studia skierowana są do lekarzy, pielęgniarek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, menedżerów ochrony zdrowia oraz kadry rezerwowej przewidywanej w przyszłości do zarządzania podmiotami leczniczymi lub nadzorowania procesu finansowania świadczeń zdrowotnych.
 
Sylwetka absolwenta
Absolwenci tych studiów podyplomowych są przygotowani do skutecznego i efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi. Studia podyplomowe dostarczają najnowszej wiedzy w zakresie odpowiedzialności za zdrowie obywateli na poszczególnych szczeblach organizacji społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych i ich miejsca w systemie finansowania państwa.
 
Program studiów

Program studiów zawiera łączną ilość 220 godzin w 2 semestralnym toku studiów. Studia kończą się uzyskaniem absolutorium poprzez zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów oraz napisaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.

 Opłata za studia:2.800,00 zł

Dodatkowe opłaty:

  • Opłata za wydanie indeksu – 16 zł
  • Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – 30 zł

  Warunki przyjęcia na studia podyplomowe:

  • Złożenie kompletu dokumentów w Fundacji Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu.
  • Kandydaci, którzy składają dokumenty na studia podyplomowe są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia podyplomowe.
  • Ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
  • W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011 Nr 196, poz. 1168).

Wymagane dokumenty:

  • Podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru Uczelni) do pobrania w Fundacji Ekspert-Kujawy lub do pobrania  
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),
  • Kopia dowodu osobistego (obie strony) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
  • 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,

UWAGA! Wpisowe na studia podyplomowe wynosi 0 zł!

  Szczegóły w zakładce studia podyplomowe

Kontakt: Anna Napierała, tel. 52 357 62 15, email: studia@ekspert-kujawy.pl