Studiuj OLIGOFRENOPEDAGOGIKĘ!

17 lipca 2012

Studiuj OLIGOFRENOPEDAGOGIKĘ z Fundacją Ekspert – Kujawy! Zero wpisowego!Doświadczona kadra. Bogate zaplecze dydaktyczne. Konkurencyjne ceny. Dogodne terminy zajęć!

Fundacja Ekspert – Kujawy, która wraz z Wyższą Szkołą Pedagogiczno – Techniczną z Konina  oferują STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku Oligofrenopedagogiki

 Studia podyplomowe z Oligofrenopedagogiki są skierowane do absolwentów szkół wyższych i nauczycieli z wyższym wykształceniem oraz z przygotowaniem pedagogicznym.

Program studiów obejmuje trzy semestry w ramach, których realizowane będzie 350 godzin dydaktycznych.

W programie studiów znajdą się:
•    trening interpersonalny,
•     podstawy nauczania i wychowania w integracji,
•    pedagogika specjalna,
•    aktywne formy pracy,
•    rewalidacja indywidualna,
•    psychologia,
•    metodyka pracy w młodszych klasach integracyjnych i aktywizujące metody nauczania.
 
 
Liczba godzin dydaktycznych: 350
 
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
 
•    zaliczenie przedmiotów przewidzianych w programie na ocenę pozytywną;
•    zaliczenie zajęć praktycznych;
•    pomyślnie zdany egzamin dyplomowy;
•    uiszczenie wszystkich opłat wynikających  z toku studiów.
 
Absolwenci zdobędą kwalifikacje i przygotowanie do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w tradycyjnych placówkach kształcenia specjalnego, ale również w szkołach masowych, w oświacie pozaszkolnej, w instytucjach i organizacjach społecznych, w służbie zdrowia.

Program studiów:
 
1.    Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne specjalne
a. Wybrane problemy pedagogiki specjalnej – 30 godz.
b. Oligofrenopedagogika – 30 godz.
c. Diagnozy psychopedagogiczna – 20 godz.
d. Podstawy psychologiczne rewalidacji niepełnosprawnych intelektualnie – 30 godz.
e. Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie – 15 godz.
f. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – 30 godz.
g. Rewalidacja indywidualna – 30 godz.

2.    Dydaktyka specjalna
a. Metodyka nauczania osób z niepełnosprawnością intelektualną – 50 godz.
b. Metodyka terapii i wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością – 15 godz.
c. Metodyka pracy rewalidacyjnej z niepełnosprawnością intelektualnie w stopniu głębokim – 30 godz.
d. Terapie w pedagogice specjalnej – 30 godz.
e. Metodyka wychowania w Internecie i innych placówkach specjalnych – 20 godz.
f. informatyczne narzędzia rewalidacyjne – 20 godz.
3.    Praktyka 120 godz.

Forma zaliczenia studiów podyplomowych: EGZAMIN DYPLOMOWY

 Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe o kierunku
OLIGOFRENOPEDAGOGIKI  zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  •     ankietę osobową (załącznik nr 1);
  •     podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (załącznik nr 2);
  •     oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  •     jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego, a z dyplomu ukończenia uczelni wyższej ta informacja nie wynika jednoznacznie, należy dostarczyć inny dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne np.: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego, zaświadczenie o odbyciu kursu kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie z uczelni o kwalifikacjach pedagogicznych, suplement dyplomu ukończenia studiów wyższych, z którego wynika, iż osoba posiada przygotowanie pedagogiczne lub inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego;
  •      kserokopię dowodu osobistego;
  •     dwie jednakowe, aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata na studia.
  •     wpłatę zaliczki w poczet czesnego w wysokości 300 zł na niżej wskazane konto:
Opłaty za studia podyplomowe należy uiszczać na niżej wskazany rachunek:
Rachunek bankowy:
Fundacja Ekspert- Kujawy w inowrocławiu, ul. dworcowa 65
BGŻ S.A. O / Inowrocław 44 2030 0045 1110 0000 0113 0430
z dopiskiem: Zaliczka w poczet czesnego za studia podyplomowe, kierunek:  ……………………………
 Nie zwlekaj – postaw na rozwój osobisty!
REKRUTACJA TRWA!

Szczegóły w siedzibie Fundacji lub pod nr telefonu 52-357 62 15

Kontakt: Anna Siwińska, 

email: studia@ekspert-kujawy.pl