Kierunki

25 stycznia 2013

KIERUNEK: ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

Studia skierowana są do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, a także innych samorządowych instytucjach. Studia te polegają na wyposażeniu studiujących w nowoczesną wiedzę z zakresu administracji, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, kontroli w administracji, partnerstwa w administracji itp.

Absolwent otrzyma niezbędny zasób wiedzy i kultury ogólnej, prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej. Zdobędzie wiedzę w zakresie społecznych i gospodarczych aspektów rozwoju lokalnego. Absolwent posiądzie także umiejętności w zakresie organizowania działalności gospodarczej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania, finansowania oraz realizacji inwestycji lokalnych, w tym ich skutków dla środowiska naturalnego. Absolwent, wyposażony w ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu nie tylko administracji samorządowej, ale i innych organizacji rządowych i pozarządowych, jest przygotowany do pracy w różnych obszarach i na różnych szczeblach administracji samorządowej.

Program studiów
Program studiów zawiera łączną ilość 240 godzin w 2 semestralnym toku studiów. Studia kończą się uzyskaniem absolutorium poprzez zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów oraz napisaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.

Warunki przyjęcia
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w wyznaczonym przez Uczelnię terminie kompletu dokumentów oraz udokumentowanie posiadania wyższego wykształcenia w postaci załączonego do kompletu dokumentów dyplomu ukończenia studiów wyższych.

KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DLA NAUCZYCIELI – NOWOŚC!

Studia Podyplomowe dla Nauczycieli skierowane są do nauczycieli pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu bhp w szkołach. Uczestnicy studiów zapoznają się m. in. z podstawowymi regulacjami prawnymi dot. bhp, metodami i specyfiką zarządzania bhp, poznają fizyczne i chemiczne zagrożenia w środowisku pracy oraz zasady związane z bezpieczeństwem pożarowym oraz bhp w budownictwie i energetyce. Odrębny blok zajęć dydaktycznych zapozna słuchaczy z dydaktyką szkoleń i nauczania przedmiotów z zakresu bhp w różnych typach szkół. Studia przygotują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do pełnienia obowiązków starszego inspektora – głównego specjalisty ds. bhp a nauczyciele także możliwości nauczania bhp w szkołach.

Program studiów
Studia podyplomowe trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem absolutorium poprzez zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów oraz napisaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Studia przygotowują kandydatów (przyszłych dyrektorów i wicedyrektorów) do pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach oświatowych (zgodnie z Rozporządzeniem MEN Dz. U. dnia 3 listopada 2009, Nr 184, poz. 1436, program przygotowany zgodnie z nowymi wytycznymi MNiSW z 2012 r.), ze względu na rozbudowany i nastawiony na praktykę moduł techniki komunikacyjne w zarządzaniu studia te można polecić także innym grupom menadżerów.

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do zarządzania placówkami oświatowymi (prawo oświatowe, finansowe, administracyjne), skutecznego kierowania zespołem ludzkim, szczególnie w zakresie komunikacji społecznej, kierowania rozwojem szkoły, wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli, promowania twórczych działań i rozwiązań w środowisku lokalnym.

Sylwetka absolwenta
Absolwent opanuje:

  • posługiwanie się skutecznymi technikami językowymi umożliwiającymi sprawne organizowanie, zarządzanie, motywowanie zespołów ludzkich i rozwiązywanie konfliktów,
  • praktyczne posługiwanie się prawem oświatowym w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych,
  • kierowanie zespołem nauczycielskim,
  • metody wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli,
  • stosowanie współczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu,
  • organizowanie pracy administracyjnej,
  • stosowanie prawa – finansowego i administracyjnego,
  • metody wspierania jakości pracy placówki oświatowej i jej oddziaływania w środowisku lokalnym.

Program studiów
Studia podyplomowe trwają trzy semestry. Spotkania odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. Program studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych oraz 150 godzin praktyk. Studia kończą się uzyskaniem absolutorium poprzez zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów oraz napisaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA

Charakterystyka studiów podyplomowych

Studia skierowana są do lekarzy, pielęgniarek, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia, menedżerów ochrony zdrowia oraz kadry rezerwowej przewidywanej w przyszłości do zarządzania podmiotami leczniczymi lub nadzorowania procesu finansowania świadczeń zdrowotnych.

Sylwetka absolwenta
Absolwenci tych studiów podyplomowych są przygotowani do skutecznego i efektywnego zarządzania podmiotami leczniczymi. Studia podyplomowe dostarczają najnowszej wiedzy w zakresie odpowiedzialności za zdrowie obywateli na poszczególnych szczeblach organizacji społeczeństwa oraz zasad funkcjonowania podmiotów leczniczych i ich miejsca w systemie finansowania państwa.
Program studiów
Program studiów zawiera łączną ilość 220 godzin w 2 semestralnym toku studiów. Studia kończą się uzyskaniem absolutorium poprzez zaliczenie na ocenę wszystkich przedmiotów oraz napisaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej.