ZAPYTANIE APLIKACYJNE

15 grudnia 2011

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność”

  realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko specjalisty ds. obsługi finansowej projektu do realizacji:
Zadania IV. Zarządzanie projektem

Miejsce realizacji: województwo kujawsko – pomorskie (powiat radziejowski, inowrocławski, aleksandrowski)

Opis przedmiotu zapytania:
Przedmiotem zapytania jest pełnienie obowiązków specjalisty ds. obsługi finansowej projektu pn. „Klub Integracji Społecznej moją szansą na aktywność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w wymiarze 25 miesięcy.

Zadania do zrealizowania:
•    Prowadzenie dokumentacji finansowej projektu
•    Utrzymywanie współpracy z księgowością
•    Przygotowanie wniosków płatniczych

Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
1)    wykształcenie wyższe na kierunku księgowości lub dziedzinie pokrewnej;
2)    doświadczenie w prowadzeniu projektów realizowanych w ramach EFS;
3)    ukończone kursy podnoszące kwalifikacje w danej dziedzinie;

Do zaoferowania mamy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•    współpracę przy realizacji projektu, przewidującego szkolenia, różnego rodzaju warsztaty i wsparcie psychologiczno – doradcze, ;
•    powiększenie  doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi z EFS.
Opis sposobu przygotowania aplikacji
:
Aplikacja powinna zawierać:

•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe;
•    Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeliczeniu na
1 miesiąc pracy.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 29 grudnia 2011 roku (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. cena – waga 100%

Oferty zawierające uchybienia formalne, tj. oferty niekompletne bądź złożone
po wyznaczonym terminie – zostaną odrzucone.
W przypadku uzyskania jednakowo wysokiej oceny ofert, zawarcie umowy z kandydatami uzależnione będzie od dyspozycyjności osób aplikujących.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w jeden z wybranych sposobów: listownie, telefonicznie, faksem lub drogą mailową.
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2