Zapytanie ofertowe

14 lutego 2011

Funda cja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Nowe Perspektywy” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia: „ Operator maszyn do robót drogowych”.

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w okresie:

  • Kwiecień 2011 – maj 2011: 1 grupa;
  • czas realizacji szkolenia: 22 dni – 176 godzin.

Celem szkolenia ma być uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu operatora maszyn do robót drogowych. Zakres zajęć powinien obejmować:

  • 116  godzin szkolenia teoretycznego,
  • 60 godzin szkolenia praktycznego,
  • przygotowanie materiałów szkoleniowych,
  • badania lekarskie

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć, cena oraz miejsce odbywania praktyki najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.
Proszę o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • Szkolenie składające się z 176 godzin,  116 godzin  części teoretycznej i  60 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
  • Badania lekarskie uczestnika.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 lutego 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego