Chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą? Mamy coś dla Ciebie!

20 października 2010

 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., współpracując z Fundacją Ekspert – Kujawy, rozpoczyna realizację projektu „Masz pomysł – załóż firmę”

Punktem docelowym projektu jest polepszenie sytuacji na rynku pracy dzięki oferowanemu wsparciu osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, w tym możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój działalności w formie dotacji w kwocie 40 tys. zł oraz wsparciu pomostowym w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

Uczestnikami projektu może zostać osoba, która:

 • posiada stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
 • nie korzysta i nie będzie korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym zwłaszcza z Funduszu Pracy oraz w ramach Podziałania 8.1.2 POKL na rozpoczęcie działalności gospodarczej),
 • ukończyła 18 rok życia oraz nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • w stosunku do której nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, ani też nie toczy się żadne postępowanie sądowe lub administracyjne, które może zaowocować wszczęciem takiego postępowania egzekucyjnego,
 • nie posiada obowiązującego orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumentacja projektowa będzie wkrótce dostępna na stornie internetowej Fundacji Ekspert – Kujawy oraz Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu.


UWAGA! Nabór beneficjentów nastąpi w listopadzie 2010 roku.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
 • Fundacja Ekspert – Kujawy, Inowrocław, ul. Dworcowa 65, 
  Jarosław Napierała, tel.: (52) 357 62 15, j.napierala@ekspert-kujawy.pl 
  Anna Siwińska, tel.: (52) 357 62 15, e-mail: a.siwinska@ekspert-kujawy.pl
 • Biuro obsługi projektu: Radziejów, ul. Kościuszki 58, budynkek po internacie Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie, na I Piętrze.
  Aneta Morawska, tel.: 796 952 676, e-mail: a.morawska@ekspert-kujawy.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia”