Zapraszamy do składania ofert!

13 grudnia 2010

  Fundacja Ekspert – Kujawy poszukuje realizatora szkolenia "Fryzjer – stylista".

ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia: „Fryzjer – stylista”.
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w okresie:

  • styczeń 2011 – luty 2011: 1 grupa;
  • czas realizacji szkolenia: 24 dni – 120 godzin.

Celem szkolenia ma być uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu fryzjera. Zakres zajęć powinien obejmować elementy anatomii, budowę i właściwości skóry, wiadomości z zakresu materiałów, narzędzi, aparatów i kosmetyków, rysunek zawodowy i umiejętność posługiwania się żurnalem, dobieranie uczesań do typu urody, umiejętność modelowania, strzyżenia, mycia, rozjaśniania, karbowania, trwałej ondulacji, farbowania i innych czynności związanych z pielęgnacją włosów, a także przepisy bhp.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał ciekawy program zajęć, cena oraz miejsce odbywania praktyki najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.

Proszę o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • Szkolenie składające się z 120 godzin, części teoretycznej i zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych;
  • Badania lekarskie uczestnika.
Termin składania ofert upływa z dniem 24 grudnia 2010 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, że oferent posiada:
– uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalego z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wymagane dokumenty:
1)    Curriculum Vitae;
2)    Zaświadczenie o wpisie do Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez  zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego