Opis projektu

30 czerwca 2017

Celem projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno – zawodowa 48 osób w wieku 18-67 lat zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów wiejskich gmin Chodzież, Margonin, Szamocin powiatu chodzieskiego oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno powiatu wągrowieckiego.

Celem projektu jest objęcie beneficjentów kompleksowym wsparciem
w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno – zawodowej dostosowanej do ich potrzeb w okresie od 30 czerwca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Wyżej wymieniony cel przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Poddziałania 7.1.2 RPO WLKP 2014+ tj.: wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez osiągnięcie rezultatów m.in. wskaźnika efektywności, w którym zakładamy, że 12 osób zostanie zatrudnionych, w tym jedna osoba niepełnosprawna.

Wartość projektu: 440 250,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 374 212,67 zł