ZAPYTANIE OFERTOWE

14 czerwca 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Nowe kwalifikacje na Kujawach i Pałukach II edycja” realizowanego w ramach PO KL,Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” zaprasza do złożenia oferty  dotyczącej  realizacji   szkolenia: „ Operator maszyn do robót drogowych”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w Inowrocławiu w okresie:

 • Lipiec 2011-sierpień 2011 : 1 grupa; (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy)
 • czas realizacji szkolenia: 22 dni – 176 godzin. 

2. Specyfika przedmiotu zamówienia.
Celem szkolenia ma być uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu operatora maszyn do robót drogowych. Zakres zajęć powinien obejmować:      

 • 116  godzin szkolenia teoretycznego;
 • 60 godzin szkolenia praktycznego;
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych;
 • badania lekarskie. 

3. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego);
 • Propozycję cenową przedmiotu zapytania zawierającą:
 1. szkolenie składające się z 176 godzin,  116 godzin  części teoretycznej i  60 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
 2. badania lekarskie uczestnika.
 3. cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia; 
 • oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:
 1. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
 2. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • kopię zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właściwego dla prowadzonej działalności szkoleniowej;
 • kopię zaświadczeń potwierdzających uprawnienia do realizacji szkoleń w danym zakresie;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację szkolenia.    

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał program zajęć zgodny z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, cena oraz miejsce odbywania praktyki najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu (Inowrocław). 
Termin składania ofert upływa z dniem  30 czerwca 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów. 
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zamówienia.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego