Zapytanie ofertowe

8 czerwca 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „NOWE   PERSPEKTYWY” realizowanego w ramach PO KL,Priorytet VI, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” zaprasza do złożenia oferty  dotyczącej  realizacji   szkolenia: „ Pracownik małej gastronomii”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w Inowrocławiu w okresie:

 • Lipiec 2011-sierpień 2011 : 1 grupa; (szczegółowy harmonogram zostanie ustalony po wyborze Wykonawcy)
 • czas realizacji szkolenia: 24 dni – 120 godzin. 

2. Specyfika przedmiotu zamówienia.
Celem szkolenia ma być uzyskanie umiejętności zawodowych niezbędnych przy wykonywaniu zawodu pracownika małej gastronomii. Zakres zajęć powinien obejmować:      

 • 50  godzin szkolenia teoretycznego;
 • 70 godzin szkolenia praktycznego;
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych;
 • badania lekarskie. 

3. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:

 • Formularz ofertowy (wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego);
 • Propozycję cenową przedmiotu zapytania zawierającą:

– szkolenie składające się z 120 godzin,  50 godzin  części teoretycznej i  70 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych;
– badania lekarskie uczestnika.
– cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zamówienia; 

 • oświadczenie oferenta, że spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu:

– posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
– znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • kopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej/bądź szkoleniowej, w branży związanej z przedmiotem zapytania;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje kadry zaangażowanej w realizację szkolenia.    

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał program zajęć, cena oraz miejsce odbywania praktyki najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu (Inowrocław). 

Termin składania ofert upływa z dniem 22 czerwca 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.  O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani osobiście, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zamówienia.

załącznik nr 1

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego