Podsumowanie projektu „Lepsze jutro”

5 października 2006

Celem projektu, który zrealizowała Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu było stworzenie szans osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na niepełnosprawność  na integrację społeczną i zawodową.

Zakres pomocy obejmował:
– określenie potrzeb związanych z rozwojem zawodowym Beneficjentów                                     

– praktyczne szkolenia ekonomiczne i zawodowe

– świadczenie poradnictwa zawodowego i psychologicznego

– świadczenie pośrednictwa pracy oraz pomoc w podjęciu działalności gospodarczej.

Projekt był  skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu inowrocławskiego, mogileńskiego, radziejowskiego i żnińskiego w województwie kujawsko– pomorskim. Uczestniczyły w nim osoby nie pracujące niepełnosprawne, w szczególności z lekkim stopniem upośledzenia umysłowego i fizycznego. Projekt kierowany był dla wyodrębnionej grupy ludzi z średnim i wyższym wykształceniem (szkolenia ekonomiczne), ale także i dla osób z wykształceniem zawodowym i podstawowym (szkolenia zawodowe).

Zgodnie z projektem każdy uczestnik, przed rozpoczęciem szkolenia zawodowego, przeszedł:
a) 2 dniowe warsztaty psychologiczne + indywidualna rozmowa każdego uczestnika z psychologiem ( 1godzinna dla każdego uczestnika)

b)  3   dniowe warsztaty z doradcą zawodowym + indywidualna rozmowa z doradcą zawodowym (2 godziny dla każdego uczestnika). Uczestnicy w trakcie rozmowy wypełnili druk Indywidualnego Planu Działania.

 

Na podstawie przeprowadzonych działań rekrutacyjnych 56 uczestników wzięło  udział w jednym z sześciu szkoleń (szkolenia ukończyło 51 osób):

1. „Samodzielny księgowy”

2. „Pracownik działu zasobów ludzkich”

3. „ Sekretarka z nauką języka angielskiego”

Każde z powyższych szkoleń obejmowało łącznie 250 godzin nauczania.

4. „ABC przedsiębiorczości”

5. „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”

6. „Pracownik małej gastronomii”

Każde z powyższych szkoleń obejmowało łącznie 120 godzin

Z braku zainteresowania uczestników nie zostało przeprowadzone szkolenie „Obsługa hurtowni”

W ramach działania „Pomoc w zdobywaniu pracy lub podjęciu działalności gospodarczej” po ukończonym szkoleniu uczestnicy wzięli udział w wsparciu psychologicznym i zawodowym. Formą wsparcia były indywidualne rozmowy motywujące do podjęcia pracy, wykorzystania zdobytych umiejętności poruszania się na rynku pracy. Rozmowy w wymiarze po 2 godziny przeznaczone były dla każdego uczestnika projektu.

Dla chętnych uczestników szkolenia „ABC przedsiębiorczości” przeprowadziliśmy poradnictwo dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą.

Kujawskie Biuro Karier pomogło zdobyć pracę 20 osobom.

W ramach projektu „Lepsze jutro” przeprowadziliśmy akcję promocyjną o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przeprowadziliśmy seminarium dla pracodawców na temat „Jakie korzyści i możliwości daje zatrudnianie osób niepełnosprawnych w firmie”.

Projekt realizowaliśmy w okresie od 30.11.2005 roku do 30.09.2006 roku.

Osiągnięte rezultaty projektu przedstawiliśmy w raporcie z ewaluacji szkolenia.

 

 

Działanie

Opis planowanego działania

Opis zrealizowanego działania

Wykonawca

Promocja

– artykuł prasowy

-audycja informacyjna w telewizji lokalnej i radiu lokalnym w Inowrocławiu

– zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej oraz jej aktualizacja

– opracowanie i wydrukowanie plakatu folderu informacyjnego o projekcie

– nawiązanie kontaktów z Powiatowymi Urzędami Pracy i Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, ustalenie zasad współpracy, wyjazdy do Mogilna, Radziejowa i Żnina

 

  – artykuły prasowe w Gazecie Pomorskiej

 

– aktualizacja strony internetowej

 

– nawiązanie kontaktu z PUP i  PCPR ze : Żnina, Mogilna, Radziejowa i Inowrocławia

 

– opracowanie i zlecenie wydruku plakatów i folderów o projekcie.

 

– audycja informacyjna o naborze na szkolenia w Radiu Gra

 

– zamieszczenie informacji o projekcie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Inowrocławiu

 

– przesłanie folderów i plakatów celem wywieszenia i udostępnienia zainteresowanym do PUP i  PCPR  w Inowrocławiu, Mogilnie, Żninie i Radziejowie

Fundacja Ekspert-Kujawy

Rekrutacja

– wypełnienie przez kandydata ankiety zgłoszeniowej

– weryfikacja zebranych informacji

– ocena obsługi komputera

– test z wiedzy ogólnej

– rozmowa z doradcą zawodowym

– wypełnienie przez kandydata ankiety zgłoszeniowej

– weryfikacja zebranych informacji

– ocena obsługi komputera

– test z wiedzy ogólnej

– rozmowa z doradcą zawodowym

W  trakcie rekrutacji zgłosiło się 68 osób z czego  w I cyklu –  48 osób przeszło do kolejnej fazy projektu, a w II cyklu – 19  osób przeszło do kolejnej fazy projektu                 ( w tym  koszty uczestnictwa trzech osób poniosła Fundacja)

Fundacja Ekspert-Kujawy

Poradnictwo psychologiczne

– prowadzenie zajęć w grupach 16 osobowych ( łącznie 4 grupy)

– wypełnianie ankiet i testów

– rozmowa z psychologiem (godzina dla każdego uczestnika)

– prowadzenie zajęć w grupach 16 osobowych (3 grupy) oraz 1 grupa 19 osobowa ( z czego koszty trzech osób poniosła Fundacja)

– wypełnianie ankiet i testów

– rozmowa z psychologiem (godzina dla każdego uczestnika)

Fundacja Ekspert-Kujawy

Poradnictwo zawodowe i coaching

– prowadzenie zajęć w grupach 16 osobowych ( łącznie 4 grupy)

– wypełnianie ankiet i testów

– rozmowa z doradcą zawodowym          (2 godziny dla każdego uczestnika)

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania

– prowadzenie zajęć w grupach 16 osobowych (3 grupy) oraz 1 grupa 19 osobowa (z czego koszty trzech osób poniosła Fundacja)

– wypełnianie ankiet i testów

– rozmowa z doradcą zawodowym  (2 godziny dla każdego uczestnika)

– opracowanie Indywidualnego Planu Działania

Fundacja Ekspert-Kujawy

Praktyczne szkolenia zawodowe

Możliwość wyboru jednego z 7 szkoleń:

– „Samodzielny księgowy”

– „Obsługa hurtowni”

– „Pracownik działu zasobów ludzkich”

– „Sekretarka z nauką języka angielskiego”

– „ABC przedsiębiorczości”

– „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej”

– „Pracownik małej gastronomii”

Zrealizowano 6 szkoleń (bez „Obsługi hurtowni” z uwagi na brak zainteresowania)

– „Samodzielny księgowy – 1 szkolenie      

-(8 osób rozpoczęło – 7 osób ukończyło

– „Pracownik działu zasobów ludzkich”

   – 1 szkolenie ( 8 osób rozpoczęło – 8   osób ukończyło)

– „Sekretarka z nauką języka      angielskiego”  – 1 szkolenie (8 osób      rozpoczęło – 6 osób ukończyło

– „ABC przedsiębiorczości” 

   – 1  szkolenie (8 osób rozpoczęło – 7 osób ukończyło)

– „Nowoczesny sprzedawca z obsługą  komputera i kasy fiskalnej”

   – 2   szkolenia (16 osób rozpoczęło –   15 osób ukończyło)

– „Pracownik małej gastronomii”

    – 1  szkolenie ( 8 osób rozpoczęło – 8 osób ukończyło)

W szkoleniach uczestniczyły 56 osoby z czego 51 osób ukończyło szkolenia

Fundacja Ekspert-Kujawy

Szkolenie „Pracownik małej gastronomii”  część praktyczna odbywała się w Restauracji „Mirana”  w Inowrocławiu

Pomoc w zdobyciu pracy lub podjęciu działalności gospodarczej

  Wsparcie psychologiczne i zawodowe

– indywidualne rozmowy motywujące do podjęcia pracy, wykorzystania zdobytych umiejętności poruszania się na rynku pracy – zajęcia w wymiarze po 2 godz. dla każdego uczestnika dla 56 osób  )

Poradnictwo dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

– doradztwo ekonomiczno-prawne

-wskazanie źródeł finansowania działalności

– pomoc przy opracowaniu biznesplanu

– pomoc przy opracowaniu planu marketingowego

– pomoc przy prowadzeniu ewidencji księgowo-podatkowej i pracowniczej

W działaniu tym założyliśmy, że udział wezmą 4 osoby uczestniczące w szkoleniu ABC przedsiębiorczości w wymiarze po 20 godzin każda

Działania Kujawskiego Biura Karier

– dostęp do publicznych źródeł informacji

– udostępnienie informatorów

– współpraca z lokalnymi pracodawcami

– udostępnienie wzorów i pomoc przy opracowaniu własnego CV i listu motywacyjnego

– prowadzenie wstępnej rekrutacji i selekcji uczestników pod zgłoszone potrzeby pracodawców

Działania informacyjne wobec pracodawców

– wydanie folderu informacyjnego              „ ABC zatrudnienia osób niepełnosprawnych)

– zorganizowanie seminarium dla pracodawców na temat „Jakie korzyści i możliwości daje zatrudnianie osób niepełnosprawnych” w firmie dla około 80 osób

– pomoc przy wdrażaniu systemu dofinansowań zatrudniania osób niepełnosprawnych z PFRON                (udzielenie pomocy 10 księgowym zatrudniających naszych absolwentów) po 8 godzin każdy

  wsparcie psychologiczne i zawodowe

– indywidualne rozmowy motywujące do podjęcia pracy, wykorzystania zdobytych umiejętności poruszania się na rynku pracy)

Z tej formy wsparcia skorzystały 53 osoby, a założyliśmy że skorzysta 56 osób.

Poradnictwo dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą

– doradztwo ekonomiczno-prawne

-wskazanie źródeł finansowania działalności

– pomoc przy opracowaniu biznesplanu

– pomoc przy opracowaniu planu marketingowego

– pomoc przy prowadzeniu ewidencji księgowo-podatkowej i pracowniczej.

W działaniu tym uczestniczyły 4 osoby  w wymiarze po 20 godzin każda

Działania Kujawskiego Biura Karier

– dostęp do publicznych źródeł informacji

– udostępnienie informatorów

– współpraca z lokalnymi pracodawcami

– udostępnienie wzorów i pomoc przy opracowaniu własnego CV i listu motywacyjnego

– prowadzenie wstępnej rekrutacji i selekcji uczestników pod zgłoszone potrzeby pracodawców

-informacja zawodowa i usługi pośrednictwa pracy świadczone przez Kujawskie Biuro Karier w wymiarze 210 dni.

Uczestnicy projektu sami decydowali o zakresie świadczonych przez Biuro usług.

 Działania informacyjne wobec pracodawców

– Nie drukowaliśmy własnych folderów, otrzymaliśmy od Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych bezpłatne informatory „Przewodnik osoby niepełnosprawnej” – 100 szt. oraz „Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych” – 500 szt.

– zorganizowanie seminarium dla pracodawców na temat „Jakie korzyści i możliwości daje zatrudnianie osób niepełnosprawnych” w firmie dla 64 osób

– pomoc przy wdrażaniu systemu dofinansowań zatrudniania osób niepełnosprawnych z PFRON                    (instruktaż  dla  4  przedstawicieli  pracodawców zatrudniających naszych absolwentów) po 8 godzin każdy

Fundacja Ekspert-Kujawy

Seminarium – Restauracja ROMA

 Szkolenia kadry

 Udział w  8 szkoleniach, w tym w 2 szkoleniach bezpłatnych

Szkolenie 1  ( bezpłatne) – Roczne rozliczenie  dofinansowań  do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za 2005 r. (SOD) – 1 osoba

Szkolenie 2 – Metodyka prowadzenia zajęć szkoleniowych z osobami niepełnosprawnymi – 12 osób

Szkolenie 3 – Podstawy prawne zatrudniania osób niepełnosprawnych – 8 osób

Szkolenie 4 -Wsparcie psychologiczne i doradcze osób niepełnosprawnych – 9 osób

Szkolenie 5 – Doradztwo personalne – 8 osób

Szkolenie 6 – Rozwój osobisty i zawodowy – 8 osób

Szkolenie 7 (bezpłatne) – Rola doradcy zawodowego w podejmowaniu przez młodzież działalności gospodarczej – 1 osoba

Szkolenie  8 – Szkolenie dla doradcy zawodowego osób niepełnosprawnych

KIGR  szkolenie w Bydgoszczy

KRG Ekspert-Kujawy szkolenie w  Ciechocinku

KRG Ekspert-Kujawy szkolenie w  Inowrocławiu

KRG Ekspert-Kujawy szkolenie w  Inowrocławiu

KRG Ekspert-Kujawy szkolenie w  Inowrocławiu

KRG Ekspert-Kujawy szkolenie w  Inowrocławiu

FISE szkolenie w Warszawie

 POPON szkolenie w Ciechocinku