Adresaci projektu

2 listopada 2006

Adresatami Projektu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające jeden z poniższych numerów PKD:
 
PKD Opis
22.31 Reprodukcja nagrań dźwiękowych
22.32 Reprodukcja nagrań wideo
22.33 Reprodukcja komputerowych nośników informacji
29.23 Produkcja urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych
29.42 Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i pozostałych narzędzi mechanicznych do obróbki metalu
29.43 W zakresie: usługi instalacyjne maszyn (posadowienie, montaż oraz startowe uruchamianie maszyn elektrycznych sterowanych numerycznie w przedsiębiorstwach oraz zakładach usługowych)
29.71 Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
30.01 Produkcja maszyn biurowych
30.02 Produkcja komputerów i pozostałych urządzeń do przetwarzania informacji
31.10 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
31.20 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
31.40 Produkcja akumulatorów, ogniw i baterii galwanicznych
31.50 Produkcja sprzętu oświetleniowego i lamp elektrycznych
31.61 Produkcja wyposażenia elektrycznego do silników i pojazdów, gdzie indziej niesklasyfikowana
31.62 Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.10 Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych
32.20 Produkcja nadajników telewizyjnych i radiowych oraz aparatów dla telefonii i telegrafii przewodowej
32.30 Produkcja odbiorników telewizyjnych i radiowych, urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu oraz akcesoriów do nich
33.10 Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych
33.20 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i pozostałego przeznaczenia, z wyłączeniem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi
33.30 Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi
33.40 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
34.30 Produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników
45.31 Wykonywanie instalacji elektrycznych
51.43 Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych
51.84 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
51.86 Sprzedaż hurtowa części elektronicznych
52.72 Naprawa elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
52.74 Naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
64.20 Telekomunikacja
72.10 Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
72.20 Działalność w zakresie oprogramowania
72.21 Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania
72.22 Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała
72.30 Przetwarzanie danych
72.40 Działalność związana z bazami danych
72.50 Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego
72.60 Działalność związana z informatyką, pozostała
73.10 Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych
95.00 Usługi świadczone w gospodarstwach domowych w zakresie: usługi instalacyjne, serwis, systematyczna obsługa elektronicznych urządzeń w gospodarstwach domowych i przydomowych