Zapytanie ofertowe

28 marca 2013

logo oferta.jpg
Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15;mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim” zaprasza do składania aplikacji

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław
tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl
w związku z realizacją projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim” realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 8.1.2  „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko:
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTU ODPOWIEDZIALNY
ZA REALIZACJĘ ZADANIE NR 2

1. Opis przedmiotu rozeznania:
Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Specjalista ds. obsługi projektu odpowiedzialny za realizację zadania nr 2 w projekcie pn. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, w wymiarze 6 miesięcy (80 godzin miesięcznie), począwszy od 15.04.2013 r. realizowanego na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Zadania do zrealizowania:
•    Zamówienie i skompletowanie materiałów szkoleniowych;
•    Przygotowanie dzienników zajęć;
•    Bieżące dokumentowanie działań projektu;
•    Przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania 2 projektu;
•    Rozliczenie kosztów dojazdu beneficjantów;
•    Naliczenie i wypłata stypendium szkoleniowego;
•    Organizacja 3 miesięcznych staży zawodowych, w tym rozliczenie stypendium stażowego i wynagrodzenia opiekuna stażu w zakładzie pracy.

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•    wykształcenie wyższe;
•    ukończone kursy podnoszące kwalifikacje;
•    doświadczenie w prowadzeniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;

4. Do zaoferowania mamy:
•    Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•    powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:
Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Formularz ofertowy zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 miesiąc pracy (załącznik nr 2);
•    Kserokopie co najmniej dwóch dokumentów potwierdzających posiadane kwalifika-cje zawodowe.

Termin składania aplikacji upływa z dniem 12.04.2013 r. (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.