Zgłoś się do Nas! Weź udział w szkoleniu zawodowym!

28 sierpnia 2013

UWAGA! Oferujemy szkolenie zawodowe w projekcie"Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim" 

 

Straciłeś/aś zatrudnienie z przyczyn zakładu pracy? Mieszkasz na terenie powiatu gnieźnieńskiego lub wągrowieckiego?

 

Chcesz wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu zawodowym:

KSIĘGOWOŚĆ MAŁEJ FIRMY
W ramach projektu wypłacamy stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu!
 
 

Fundacja Ekspert – Kujawy informuje, iż prowadzimy rekrutację w ramach projektu

  "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim"
 

 TERMIN REKRUTACJI: od 02.09.2013 r. do 30.09.2013 r.

 
 
Kto może zostać uczestnikiem projektu? Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

a.    jest osoba bez zatrudnienia, która utraciła zatrudnienie z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
b.    jest osobom bezrobotną zarejestrowaną w PUP na terenie powiatu, w którym zamieszkuje, lub jest osobom nieaktywną zawodowo, nie zarejestrowaną w PUP;
c.    osoba zamieszkuje w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie powiatu gnieźnieńskiego lub wągrowieckiego.
 
 
 
Jak wygląda proces rekrutacyjny? Proces rekrutacji prowadzony jest za pomocą formularzy rekrutacyjnych i składa się z etapów:
 
•    Etap I – złożenie formularza rekrutacyjnego,
•    Etap II– rozmowa rekrutacyjna (tylko z wybranymi kandydatami),
•    Etap III Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie (kończące proces rekrutacji).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria określone w § 2 Regulaminu rekrutacji uczestników, zobowiązane będą do złożenia wypełnionego elektronicznie i podpisanego formularza rekrutacyjnego w formie papierowej. Każda strona formularza powinna być zaparafowana. Formularz rekrutacyjny udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.fundacja.ekspert-kujawy.pl.
 
UWAGA! Formularze rekrutacyjne, które nie będą podpisywane pod oświadczeniami przez osobę ubiegającą się o udział w projekcie, zostaną odrzucone! Ponadto formularze będą przyjmowane wyłącznie w w/w terminie! Osoby przesyłające formularz pocztą winny uwzględnić, iż za datę przyjęcia formularza uważa się datę wpływu dokumentów do siedziby Fundacji.
 

Formularz rekrutacyjny należy wysłać pocztą na niżej podany adres. Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65; 88 – 100 Inowrocław
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego