ROZEZNANIE CENOWE

28 marca 2013

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl związku z realizacją projektu "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą" zaprasza do…

 złożenia oferty
dotyczącej:
„Organizacji 7-dniowych pobytów szkoleniowo-integracyjnych w sanatorium w Ciechocinku”

1.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zapytania zgodnie z klasyfikacja kodów
CPV 45214420-0: sale wykładowe,
CPV 55270000-3: usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe,
CPV 85312500-4: usługi rehabilitacyjne,
obejmuje wykonanie usługi w zakresie:
„Organizacji 7-dniowych pobytów szkoleniowo-integracyjnych w sanatorium w Ciechocinku”
dla dwóch grup 12 – osobowych Beneficjentów Ostatecznych projektu „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą”  z uwzględnieniem następującego harmonogramu:
a)    od 12 maja 2013 roku (rozpoczęcie turnusu od obiadu) do 19 maja 2013 roku (zakończenie turnusu po śniadaniu) – 1 grupa;
b)    od 19 maja 2013 roku (rozpoczęcie turnusu od obiadu) do 26 maja 2013 roku (zakończenie turnusu po śniadaniu) – 1 grupa.

2.    Specyfikacja przedmiotu zapytania.

  • Zrealizowanie w/w zadania dla 2 grup 12 – osobowych;
  • Zapewnienie na 7 dni dla każdej z 2 grup zakwaterowania z całodziennym wyży-wieniem;
  • Wynajęcie dla każdej z 2 grup sali wykładowej na 5 dni, w okresie od poniedziałku do piątku, na potrzeby realizacji szkolenia motywacyjnego (*Fundacja Ekspert – Ku-jawy zapewnia kadrę na potrzeby zrealizowania w. w. szkolenia, przedmiot zapytania dot. wynajęcia Sali szkoleniowej na 5 dni dla każdej z 2 grup);
  • Zrealizowanie dla każdej z 2 grup pakietu zabiegów, w skład którego wejdą:

−    badania lekarskie dla 24 osób, w celu zaplanowania planu zabiegów,
−    minimum 3 zabiegi dziennie dla każdej osoby (w tym m.in.: masaże limfatyczne, masaże zwykłe, masaże mechaniczne, inhalacje, basen i gimnastyka itp.).

3.    Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
a)    Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego) przedstawiający propozycję cenowo – organizacyjną przedmiotu zapytania zawierającą:

  • nazwę i adres Oferenta;
  • cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zapytania (w kwocie wykonania usługi muszą zostać uwzględnione wszelkie koszty związane z realizacją zapytania, w tym np. opłata klimatyczna/uzdrowiskowa, opłaty za korzystanie z miejsc parkingowych na terenie obiektu noclegowego przez uczestników projektu, itp.);
Oferta powinna być opatrzona pieczęciami, mieć datę sporządzenia i podpis Oferenta (upoważnionego przedstawiciela Oferenta).
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami.

4.    Kryteria oceny ofert:
a)    cena oferty brutto na 1 grupę wyjazdową (cena musi zawierać wszystkie niezbędne koszty do zrealizowania przedmiotu zamówienia) – 100%;
b)    Oferty posiadające uchybienia formalne lub oferty złożone po terminie, zostaną od-rzucone;
c)    O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani w jeden z wybranych sposobów: listownie, faksem lub drogą mailową. Do wybranej instytucji zostanie skierowane całościowe zlecenie realizacji zapytania. Oferta najkorzystniejsza to oferta z najniższą ceną brutto.

5.    Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2013 roku (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji).
Oferty można składać z wykorzystaniem następujących form:
a)    Osobiście do sekretariatu Fundacji/Pocztą Polską (listownie) na adres Fundacji Ekspert – Kujawy,  ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław;
b)    pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekspert-kujawy.pl

 ZAŁĄCZNIKI
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego