Przedłużone wsparcie pomostowe

2 października 2013

Został wyznaczony termin składnia wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie".

 Dla członków spółdzielni, którzy szósty miesiąc korzystają z podstawowego wsparcia pomostowego. tj. „ Spółdzielni Socjalnej ROZETA” oraz „ Spółdzileni Socjalnej Elektro-Energia”.
 
Fundacja Ekspert – Kujawy informuje, iż   wnioski  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w  ramach projektu "Spółdzielnia socjalna szansą dla Ciebie” należy składać od dnia 10 października 2013 do  11 października 2013  w siedzibie Fundacji Ekspert – Kujawy.
 
Uczestnik projektu – członek spółdzielni  zobowiązany będzie do złożenia, w wymaganym terminie wniosku  o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami:

  • kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie spółdzielni socjalnej  w KRS,
  • pełnomocnictwo Przedstawiciela spółdzielni socjalnej (jeśli dotyczy),
  • kopia zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe wraz z ich tabelarycznym zestawieniem,
  • oświadczenie/ kopia dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatków na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  oraz niezaleganie z uiszczeniem podatków (zaświadczenie z ZUS lub KRUS i US wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku)

Przedłużone wsparcie pomostowe (obejmujące finansowe wsparcie pomostowe) może być przyznane założycielom spółdzielni socjalnej wyłącznie w wyjątkowej sytuacji, związanej z utrzymującymi się problemami dotyczącymi  braku płynności finansowej. Przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego poprzedzone będzie przeprowadzoną przez Uczestnika projektu ( założyciela spółdzielni socjalnej) analizą wskazująca na istnienie obiektywnych przyczyn leżących u podstaw trudnej sytuacji na rynku uruchomionej działalności gospodarczej oraz wskazaniem kierunków wyjścia z zaistniałej sytuacji.

Wniosek o przyznanie przedłużonego  wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć, w jednym egzemplarzu papierowym. Wszystkie dokumenty powinny być parafowane przez uczestnika na każdej stronie i podpisane na stronie ostatniej. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia dokumentów w wersji spiętej (nie zbindowanej) w plastikowych zawieszkach (wczepach) do segregatora. Wnioski, które spłyną do biura projektu w określonym w naborze terminie podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

 
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 357-62-15

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego