Testowanie

17 października 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Testowanie wstępnej wersji produktów w postaci 3 podręczników.

Do testowania została udostępniona wstępna wersja produktu w postaci:

  • Podręcznika dla doradców zawodowych i trenerów pracy – zawartość podręcznika wykorzystywana była na pierwszych indywidualnych spotkaniach z uczestnikami projektu. W ramach indywidualnego coachingu, trener, aby właściwie zdiagnozować uczestnika, poza rozmowami z nim, typowym doradztwem w zakresie aktywizacji zawodowej, wykorzystywał w pracy indywidualne testy, pomagające diagnozować cechy przedsiębiorcze, umiejętności  i predyspozycje, które cechują osoby aktywne zawodowo, przygotowujące się do prowadzenia samodzielnie działalności gospodarczej. Bardzo przydatne w pracy trenerów, niezależnie od tematyki udzielanego wsparcia okazały się materiały zgromadzone w ostatniej części podręcznika (rozdział 3). Opisane  w podręczniku formy prowadzenia zajęć, pozwalające realizować je efektywnie, sprawnie i na wysokim poziomie, stały się standardem, którego zespół zarządzający projektem wymagał od trenerów pracujących z uczestnikami.  Takie ustandaryzowanie zajęć, dzięki opisanym technikom i narzędziom, pozwoliło trenerom wypracować jednolity sposób prowadzenia zajęć, doceniany przez samych uczestników projektu, o czym dawali świadectwo, podczas licznych indywidualnych wywiadów i rozmów.  Zawarte w rozdziale 2 praktyczne zestawy ćwiczeń dotyczących badania predyspozycji i cech przedsiębiorczych, były przydatne w celu właściwej diagnozy uczestnika na etapie pierwszych działań i spotkań. Poza tym są nadal one wykorzystywane podczas grup wsparcia, gdzie od pierwszych spotkań, wypełniane testy, ankiety, pozwalały wprowadzić uczestnika  w temat zaproponowany przez trenera podczas spotkania grupowego. Testy te cieszą się dużą popularnością, są szybkie w wypełnieniu (co doceniają sami uczestnicy), są adekwatne do ich życiowej i osobistej sytuacji. Zaletą jest też to, iż są one jedynie początkiem do dalszej dyskusji i pracy z uczestnikami.  Trenerzy zauważyli, iż testy i pozostałe narzędzia pozwoliły lepiej zrozumieć uczestników,  a sami uczestnicy wskazują, iż zawartość proponowanych treści pozwala im odkrywać pokłady potencjału, którego nie dostrzegali wcześniej.
  • Poradnika dla odbiorców aktywności zawodowej seniorów.  Zawartość podręcznika była przydatna przede wszystkim trenerom prowadzącym zajęcia dla uczestników warsztatów z zakresu przedsiębiorczości. Trenerzy wykorzystali opracowany podręcznik do przygotowania materiału szkoleniowego, w zakresie zgodnym z założonymi tematami spotkań.  Ponieważ podręcznik skierowany jest do odbiorców, niezmiernie cenne były dla nas opinie trenerów o zawartości merytorycznej podręcznika. Trenerzy podczas rozmów z kierownikiem projektu i pozostałą kadrą zwrócili uwagę na to, iż podręcznik w dość prosty i przejrzysty sposób, prowadzi osobę poznającą tematykę przedsiębiorczości. Podkreślona została kwestia aktualności podręcznika, bowiem zawiera on szereg informacji prawnych, które z uwagi na ustawodawstwo w zakresie działalności gospodarczej winno być monitorowane. Ustaliliśmy iż przed powstaniem finalnej wersji tego podręcznika zostanie on poddany gruntownej analizie, w celu dostosowania go do ewentualnych zmian. Dotyczyć to będzie poza wspomnianymi przepisami prawa, także rozdziału poświęconego pozyskiwaniu środków na działalność gospodarczą.
  • Poradnika dla użytkowników inkubatorów aktywności zawodowej seniorów.  Podręcznik jest testowany przez 3 podmioty współpracujące z wnioskodawcą przy realizacji projektu.  Jest on m. in. weryfikowany w oparciu o działanie spółdzielni socjalnej, organizacji pozarządowej (fundacji) i  Lokalnej Grupy Działania.  Zgodnie z opracowanym modelem prowadzenia przez te organizacje Inkubatora przygotowane zostały organizacje, zarówno technicznie jak i kadrowo. Sposób funkcjonowania inkubatora jest bardzo zbliżony do zapisów określonych w podręczniku.  Zawartość materiałów dydaktycznych jaka stanowi znaczna część podręcznika wykorzystana została do zorganizowania warsztatów psychologiczno – doradczych, do warsztatów  w zakresie wykorzystania nowych technologii (ICT), do szkolenia w zakresie przedsiębiorczości, a także do prowadzenia grup wsparcia. Przykładowe programy opisane  w podręczniku zostały przetestowane w zajęciach grupowych jakie założono w projekcie. Zawarty w podręczniku załącznik nr 5 (IPD) był realizowany i opracowany dla każdego  z uczestników już we wstępnej fazie realizacji projektu. Realizacja działań, w tak długim okresie czasu pokazała iż narzędzia te są skuteczne dla grupy na której jest testowany ten materiał. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego