ZAPYTANIE OFERTOWE

2 września 2013

Michał Osowiecki Centrum Wdrożeniowo – Szkoleniowe „INKOM” w Poznaniu, ul. Armii Krajowej 32/20,  61-375 Poznań, w związku z realizacją projektu „Komputerem na TY – kursy ECDL dla osób bezrobotnych ” realizowanego w ramach PO KL, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych zakresie ICT i znajomości języków obcych” zaprasza do…

 

 złożenia oferty na przeprowadzenie egzaminów z poziomu ECDL Start i z poziomu ECDL Core dla beneficjentów projektu „Komputerem na TY – kursy ECDL dla osób bezrobotnych ”

 
1.    Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zgodnie z poziomem wiedzy i umiejętności egzaminu ECDL oraz dostarczenie certyfikatów z PTI dla osób zdających pozytywnie egzaminy zewnętrzne:
•    z poziomu ECDL Start – dla 6  grup 8 osobowych – 15 osobowych
•    z poziomu ECDL Core – dla 9 grup 8 osobowych – 15 osobowych
Zgodnie ze wstępnym harmonogramem egzaminy planowane są w okresie od września 2013 roku do końca maja 2014 roku

Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany wg kodów CPV pod numerem:
•    80000000-4: Usługi edukacyjne,
•    80400000-8: Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne.

2.    Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta powinna zawierać:
a)    Formularz ofertowy (wzór: załącznik nr 1 do zapytania ofertowego);
b)    Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór: załącznik nr 2 do zapytania ofertowego);

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków określonych w zapytaniu na podstawie złożonych ofert i zapisów w nich zawartych zgodnych ze stawianymi warunkami. Oferty posiadające uchybienia formalne lub oferty złożone po terminie, zostaną odrzucone.
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub drogą mailową.

3.    Kryteria oceny ofert:
Według przyjętego kryterium oceny, na atrakcyjność oferty będą wpływały, odpowiednio:
•    cena – 100%

4.    Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2013 roku do godziny 16:00 (decyduje data wpływu do siedziby Fundacji).
Oferty można składać z wykorzystaniem następujących form:
a)    listownie na adres: Fundacja Ekspert – Kujawy, ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław;
b)    osobiście do sekretariatu Fundacji, w godzinach od 8:00 do 16:00;
c)    pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ekspert-kujawy.pl

Załącznik nr 1

„Z komputerem na TY – kursy  ECDL dla osób bezrobotnych”

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa firmy:
……………………………………………………………………………………………………
Adres:
……………………………………………………………………………………………………
Tel./fax.:
……………………………………………………………………………………………………
NIP:
……………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany/a składam ofertę na opisane szczegółowo w zapytaniu ofertowym, na przeprowadzenie egzaminów z poziomu ECDL Start i z poziomu ECDL Core oraz zobowiązuje się pełnić w/w funkcję w cenie:

Przeprowadzenie egzaminu ECDL Start (4 moduły) w tym:
Brutto (na jednego uczestnika) ……………………………………………………………PLN
Słownie: …………………………………………………………………………………………

Egzamin ECDL Core (7 modułów)
Brutto (na jednego uczestnika) ……………………………………………………………PLN
Słownie: …………………………………………………………………………………………

Oferent oświadcza, iż zapoznał się z Zapytaniem ofertowym i nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Usługę wykona z należytą starannością.

………………………………………                           ……………………………………….
            Miejscowość, data                                               Podpis i pieczęć

Załącznik nr 2

„Z komputerem na TY – kursy  ECDL dla osób  bezrobotnych”

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że między ………………………………………………………………………. a                                                                                    (nazwa firmy)
Fundacją Ekspert – Kujawy nie zachodzi żadne powiązanie osobowe lub kapitałowe polegające w szczególności na:
•    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
•    posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji;
•    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
•    pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………                           ……………………………………….
            Miejscowość, data                                               Podpis i pieczęć