REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1 stycznia 2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Bezpłatne szkolenia komputerowe w województwie dolnośląskim”

§ 1

Informacje ogólne o projekcie

1.      Projekt „Bezpłatne szkolenia komputerowe w województwie dolnośląskim”, zwany dalej projektem jest realizowany przez Fundację Ekspert – Kujawy z siedzibą: ul Dworcowa 65,
88 – 100 Inowrocław.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centrum Wdrożeniowo – Szkoleniowym  „INKOM”  Michał Osowiecki, Os. Armii Krajowej 32/20, 61 – 375 Poznań.

2.      Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach”,  Działanie 9.6 „ Upowszechnianie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych z zakresie ICT i znajomości języków obcych”.

3.      Głównym celem projektu jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności
w obszarach ICT przez 240 osób w wieku 25 – 64 lat zamieszkałych na obszarze woj. dolnośląskiego w okresie do 30.04.2015 r.

4.      Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30.06.2015 roku.

5.      Biuro projektu mieści się w Wrocławiu, przy ul. Namysłowskiej 8, 50 – 304 Wrocław.

6.      Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

·         informacje ogólne o projekcie;

·         zasady organizacji szkoleń i egzaminów

·         kryteria uczestnictwa w projekcie;

·         zasady rekrutacji;

·         zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie.

7.      Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu w porozumieniu z Partnerem Projektu oraz Zarządem Fundacji.

§ 2

 Zasady organizacji szkoleń i egzaminów

1.       W ramach projektu odbędą się 24 edycje kursów z zakresu  ICT – nabywania nowych umiejętności i kompetencji, tj.:

·     20 grup szkoleń komputerowych ECDL Start (56 godzin), grupy 10 – osobowe

·    4 grupy szkoleń komputerowych ECDL Core (120 godzin), grupy 10 – osobowe

                Działania skierowane są do 240 osób łącznie.

2.        Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00, a 20:00,                      w szczególnych przypadkach, na prośbę uczestników, dopuszcza się realizację szkoleń
w soboty i niedziele.

3.    Udział w projekcie jest bezpłatny.

4.    Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie  materiały szkoleniowe.

     5. Uczestnik, który pozostaje bez zatrudnienia i mieszka poza miejscem odbywania się szkolenia może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdów, po przedłożeniu niezbędnych dokumentów.  Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu dla ok. 40% uczestników.

    6.       Każdy uczestnik ma obowiązek:

·         dostarczenia w wyznaczonym  przez realizatora terminie dokumentów niezbędnych
do zakwalifikowania do udziału w projekcie;

·         regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach;

·         każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności;

·         wykonywania zadań powierzonych przez trenerów;

·         informowania o planowanych nieobecnościach;

·         informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z projektu;

·         przystąpienia do właściwego dla kończonego szkolenia egzaminu z poziomu ECDL Start. lub ECDL Core.

§ 3

Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.      Projekt skierowany jest do 240 osób dorosłych w wieku 25 – 64 lat, zamieszkujących obszar województwa dolnośląskiego, którzy z własnej inicjatywy zamierzają uczestniczyć w kursach komputerowych.

2.      W celu przystąpienia do projektu, poza w. w. wymaganiem grupy docelowej, osoba musi należeć do jednej i/lub więcej z poniższych grup:

        osoby, które ukończyły 50 r.ż. (80osób);

        osoby z wykształceniem co najwyżej średnim (140 osób);

        osoby niepełnosprawne;

        osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostatnich 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu (30 osób).

3.       Wśród 240 osób, 50% mają stanowić kobiety (120 kobiet i 120 mężczyzn).

4.      Ponadto 98 osób ma być osobami bezrobotnymi (49 kobiet i 49 mężczyzn), w tym 24 osoby długotrwale bezrobotnych (12 kobiet i 12 mężczyzn), 72 osoby nieaktywnych zawodowo (36 kobiet i 36 mężczyzn) oraz 70 osób pracujących (35 kobiet i 35 mężczyzn). W projekcie będzie uczestniczyć 20 osób niepełnosprawnych (10 kobiet i 10 mężczyzn). Uczestnicy
z terenów wiejskich mają stanowić 25% ogółu uczestników, tj.60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn).

Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują:

 • osoby niepełnosprawne;
 • osoby w wieku 50 – 64 lata,
 • osoby z wykształceniem nie wyższym niż średnie, preferowane podstawowe;
 • osoby bezrobotne, preferowane długotrwale bezrobotne;
 • osoby z miejscowości do 5 tys. mieszkańców, preferowane małe miejscowości.

§ 4

Zasady rekrutacji

1.      Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Organizator zakłada równy dostęp do projektu zarówno kobiet jak i mężczyzn znajdujących się w grupie potencjalnych Uczestników projektu.

2.      Kandydaci, przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się
z całością tekstu niniejszego Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

 1. Za działanie rekrutacyjne odpowiada specjalista ds. rekrutacji i monitoringu. Zainteresowani udziałem w projekcie wypełnią ankietę wstępną oraz kwestionariusz rekrutacyjny, które to dokumenty dostępne są w biurze projektu oraz na stronie internetowej projektu.  Ankietę wstępną oraz Kwestionariusz rekrutacyjny można dostarczyć osobiście do biura projektu, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub zapisać się telefonicznie.  Specjalista ds. rekrutacji i monitoringu dokonuje analizy ankiety wstępnej, na podstawie, której weryfikowana jest wstępna kwalifikowalność osób zainteresowanych udziałem w projekcie. Na podstawie wyników analizy ankiety wstępnej osoby spełniające wymagania grupy docelowej zapraszane są na rozmowę kwalifikacyjną do projektu. W trakcie rozmowy oceniana jest motywacja  kandydata, jego oczekiwania i potrzeby a także kompetencje w zakresie obsługi komputera. Po rozmowach kwalifikacyjnych do projektu, utworzona zostaje lista rankingowa uczestników.

W przypadku większej liczy osób zainteresowanych udziałem w projekcie, spełniających wymagania kwalifikowalności, zostają oni wpisani na listę rezerwową. W sytuacji uzyskania na etapie rekrutacji tej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku, gdy  liczba zakwalifikowanych osób nie przekracza założonej we wniosku liczby osób w grupie lub gdy przyjęta zostanie do projektu większa liczba osób, wówczas nie zostanie utworzona lista rezerwowa.

 W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem wsparcia – rozpoczęcia udziału
w szkoleniu lub nie złożenia wymaganych dokumentów w terminie na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej, pod warunkiem możliwości zaliczenia 80% wsparcia.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane będą o tym fakcie informowane telefonicznie.

4.      Dalsze etapy rekrutacji osób rekomendowanych do udziału w projekcie obejmują:

·      złożenie i podpisanie w ustalonym  terminie  wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):

        Deklaracji uczestnictwa w projekcie;

        Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie;

        Oświadczenia uczestnika projektu;

        Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności do udziału w projekcie.

5.      Nie złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym ze specjalistą ds. rekrutacji i monitoringu jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

§ 5

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

1.      Beneficjent ukończy udział w szkoleniu, jeżeli jego obecność na zajęciach wyniesie
co najmniej 80% godzin przewidzianych programem szkolenia.

2.      Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.

3.      Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia
i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

 1. Beneficjent, który ukończył szkolenie (osiągnął minimum 80% frekwencji
  na zajęciach) zobowiązany jest do przystąpienia do egzaminu.
 2. Uczestnik, który przystąpi do egzaminu ukończy udział w projekcie zgodnie
  ze ścieżką.

§ 6

Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2.      Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.      Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4.      Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.