Regulamin

1 kwietnia 2014

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Stawiam na edukację – pilotażowy program doradczy z zakresu podnoszenia kompetencji i podwyższania kwalifikacji mieszkańców powiatu aleksandrowskiego”

Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki oraz kryteria naboru uczestników
do udziału w projekcie „Stawiam na edukację – pilotażowy program doradczy z zakresu podnoszenia kompetencji i podwyższania kwalifikacji mieszkańców powiatu aleksandrowskiego” – projekt nr
POKL.09.06.03-04-001/13

§ 1

Informacje ogólne o projekcie

  1. Projekt „Stawiam na edukację – pilotażowy program doradczy z zakresu podnoszenia kompetencji i podwyższania kwalifikacji mieszkańców powiatu aleksandrowskiego zwany dalej Projektem realizowany jest przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65 (NIP: 556-24-17-498; REGON: 092956267).
  2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6. „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”, Poddziałanie 9.6.3. Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji. Projekt realizowany jest pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  3. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku i obejmuje swym zasięgiem tereny powiatu aleksandrowskiego (gmina Zakrzewo, gmina Bądkowo, gmina Nieszawa, gmina Aleksandrów Kuj., gmina Koneck, gmina Raciążek, miasto Aleksandrów Kuj.).
  4. Biuro projektu znajduje się w Zespole Szkół nr 2 im mjra H. Dobrzańskiego HUBALA, przy ul. Sikorskiego 2, 87-700 Aleksandrów Kujawski. Dyżury w biurze będą odbywały się we wtorki w godzinach od 9: 00 do 14:00.
  1. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat konieczności edukacji permanentnej  przez osoby dorosłe z wykształceniem średnim bądź niższym, zamieszkałe w powiecie aleksandrowskim oraz poprawa dostępności do edukacji poprzez dostarczanie usług doradczo-edukacyjnych 420 klientom (w tym 252 kobietom) w okresie 18 miesięcy realizacji projektu oraz podjęcie edukacji przez 126 osób z grupy 350 klientów (36%).

Do celów szczegółowych zaliczamy:

·         Podniesienie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych, w kontekście potrzeb rynku pracy wśród 420 osób dorosłych zamieszkałych w powiecie aleksandrowskim, z wykształceniem średnim  bądź niższym do 30.06.2015;

·         Nabycie wiedzy w zakresie możliwości rozpoczęcia edukacji formalnej i/lub pozaformalnej, poprzez usługi indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjnego dla 350 osób dorosłych zamieszkałych w powiecie aleksandrowskim, z wykształceniem średnim bądź niższym do 30.06.2015;

·         Zwiększenie liczby dorosłych mieszkających w powiecie aleksandrowskim, z wykształceniem średnim bądź niższym podejmujących edukację do 30.06.2015.

6.    Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie
są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Koordynatora projektu w porozumieniu z Asystentem koordynatora, Specjalistą ds. rozliczeń finansowych a także  Zarządem Fundacji.

§ 2

 Kryteria uczestnictwa w projekcie

1. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i spełniają następujące warunki:

·         są osobami zamieszkującymi na terenie powiatu aleksandrowskiego, w tym 60% osób (tj. 252 osób) z terenów wiejskich,

·         są osobami posiadającymi wykształcenie średnie bądź niższe, nie uczącymi się w chwili przystąpienia do projektu, z czego 60% stanowić będą kobiety,

·         są to osoby w wieku 18 – 64 l.,

·          w 60% są to osoby bezrobotne (tj. 252 osób), w tym w szczególności długotrwale bezrobotne; nieaktywne zawodowo 30% (126 osób) i osoby zatrudnione o zdezaktualizowanych kwalifikacjach 10% (tj. 42 osoby).

2.             Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenia prawdy.

§ 3

 Zasady rekrutacji

  1. Rekrutacja oraz przyjmowanie ankiet zgłoszeniowych odbywa się w sposób otwarty, po ukazaniu się ogłoszeń w lokalnej prasie i radiu oraz na stronach internetowych Fundacji, Powiatowych Urzędów Prac, Urzędów Gmin, sołtysów, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych do momentu zrekrutowania wymaganej liczby uczestników projektu z uwzględnieniem listy rezerwowej. Zorganizowana będzie akcja plakatowa i ulotkowa. Uczestnicy będą mogli złożyć ankietę zgłoszeniową w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy, wysyłać pocztą, drogą mailową, wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie platformy, zgłosić się telefonicznie lub złożyć ankietę na spotkaniu informacyjnym.
  2. Ankieta zgłoszeniowa będzie dostępna na stronie internetowej projektu www.platforma.ekspert-kujawy.pl.
  3. Proces rekrutacji uwzględniać będzie zasadę równych szans, w tym równości płci.
  1. Przy naborze kandydatów uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:

·         wykształcenie (preferowane osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym) – 3 pkt;

·         zakończona edukacja powyżej 10 lat wstecz – 3 pkt;

·         miejsce zamieszkania (preferencje dla osób zamieszkujących tereny wiejskie gmin z obszaru realizacji projektu) – 2 pkt.

·         niski status materialny (preferencje dla osób korzystających ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej) – 2 pkt.

·         płeć (preferencja dla kobiet) – 1pkt.

  1. Po zakwalifikowaniu się do Projektu uczestnik wypełnia następujące dokumenty:

·         formularz rekrutacyjny;

·         deklarację uczestnictwa w projekcie;

·         zakres danych osobowych;

·         oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

·         oświadczenie o kryteriach kwalifikalności;

·         innych oświadczeń, oraz dokumentów jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika.

6.    Osoby spełniające wszystkie kryteria rekrutacji, które nie zostaną przyjęte do projektu z powodu braku miejsc, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej, umożliwiającej wejście uczestnikowi do projektu w momencie zwolnienia się miejsc.

7.    W przypadku problemów z wypełnieniem niezbędnych dokumentów (tj. brak daty, podpisu, puste pola w formularzu, skreślenia itp.) broker udzieli wszelkiej pomocy w celu uzupełnienia formularzy.

8.    Komisja rekrutacyjna za pośrednictwem specjalisty ds. rekrutacji i monitoringu  powiadamia osoby zainteresowane o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie (telefonicznie, mailowo lub drogą pocztową).

§ 4

Zasady organizacji działań przewidzianych w projekcie

1.    Projekt „Stawiam na edukację – pilotażowy program doradczy z zakresu podnoszenia kompetencji i podwyższania kwalifikacji mieszkańców powiatu aleksandrowskiego” jest bezpłatny, uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów z nim związanych.

2.    Wszelkie informacje dotyczące organizacji oraz realizacji projektu będą ogłaszane przez Organizatora na stronie platformy edukacyjnej http://www.platforma.ekspert-kujawy.pl/. O nagłych zmianach uczestnicy Projektu będą informowani telefonicznie lub mailowo.

3.    Projekt obejmuje realizację następujących form wsparcia dla osób niezatrudnionych:

·         Wstępne doradztwo edukacyjne na terenie powiatu aleksandrowskiego, które obejmie jednorazowo 420 uczestników, po 0,5 godziny rozmowy indywidualnej na uczestnika –  przez 11 miesięcy trwania Projektu (od maja 2014 do maja 2015);

·         Indywidualne porady edukacyjne na terenie powiatu aleksandrowskiego, które obejmą 350 uczestników po 4 godziny na osobę, realizowane na minimum 2 spotkaniach; przez 12 miesięcy trwania Projektu (od czerwca 2014 do maja 2015)

·         Grupowe doradztwo edukacyjne na terenie powiatu aleksandrowskiego, w formie 25 spotkań 4-godzinnych, które obejmą 350 uczestników Projektu (od czerwca do października 2014 oraz od stycznia do maja 2015)

·         Powstanie platformy edukacyjnej, z możliwością udostępniania chronionego (login i hasło), z dostępem przez Internet; dla 420 uczestników Projektu

·         Dwie edycje Targów Edukacyjnych (czerwiec 2014 i czerwiec 2015), w którym weźmie udział minimum 50  podmiotów świadczących usługi edukacyjne oraz 420 uczestników Projektu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.    Spotkania indywidualne i grupowe odbywać się będą  odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8:00 a 20:00, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb uczestników.

§ 5

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu

1.    Uczestnik Projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

2.    Uczestnik Projektu zobowiązuje się brać udział w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.

3.    Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących
na poszczególnych etapach realizacji Projektu.

4.    Uczestnik Projektu zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.

5.    Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym projektu w czasie jego trwania.

6.    Uczestnik Projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora a związanych z realizacją Projektu.

7.    Uczestnik Projektu zobowiązany jest do informowania o zamiarze rezygnacji z dalszego udziału w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie. Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia
i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

8.    Uczestnik ma prawo do korzystania ze stworzonej przez Fundację bazy edukacyjnej oraz pomocy merytorycznej brokera, a także udziału w Targach Edukacyjnych.

                                                § 6

                              Prawa i obowiązki Fundacji

     1. Fundacja zobowiązuje się do udzielania informacji Uczestnikom w przypadku       zaistnienia zmian, w trakcie trwania projektu.

     2. Fundacja zobowiązuje się do udzielania wsparcia merytorycznego Uczestnikom.

     3. Fundacja zobowiązuje się do prowadzenia biura projektu, z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim.

      4. Fundacja ma prawo do zakończenia współpracy z beneficjentem, jeśli nie wywiązuje się z wyżej wymienionych obowiązków, wynikających z uczestnictwa w projekcie.

§ 7

Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

2.    Regulamin dostępny jest w wersji papierowej w dokumentacji projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej platformy edukacyjnej:     http://www.platforma.ekspert-kujawy.pl/

3.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

4.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

5.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

BIURO PROJEKTU:

Zespół Szkół Nr 2

ul. Sikorskiego 2

87-700 Aleksandrów Kujawski

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego