Szansa dla krótkotrwale bezrobotnych!

17 stycznia 2011

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza do udziału w projekcie "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach".

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności osoby zamieszkujące powiaty: inowrocławski, mogileński oraz żniński należące do następujących grup:

  • osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy (niedotyczących pracownika) w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
  • osoby, gdzie nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
  • osoby uprzednio pracujące u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

W ramach projektu odbędzie się wsparcie psychologiczno – doradcze oraz szkolenia zawodowe, na które obecnie rekrutujemy:

  • Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych,
  • Operator maszyn drogowych.
Termin realizacji: MARZEC / KWIECIEŃ 2011 r.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Fundacja Ekspert – Kujawy,  ul. Dworcowa  65, Inowrocław,
 tel. (52) 522 23 73, (52) 357 62 15

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego