Ostatnie dotacje w projekcie

31 stycznia 2011

 Osoby, chcące wziąć udziału w szkoleniu „ABC Przedsiębiorczości”, które mają za sobą udział w „Warsztatach Poradnictwa Zawodowego” w ramach w/w projektu, zobligowane są przygotować  Formularz rekrutacyjny do bloku „Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”.

Formularz oraz inne istotne dokumenty można odnaleźć  na stronie głównej Fundacji w zakładce dotyczącej projektu, w podzakładce „Dokumenty do pobrania – własna działalność”.

Termin przyjmowania formularzy: od 14 lutego do 18 lutego 2011!

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony komputerowo, wydrukowany, podpisany, a następnie złożony osobiście w siedzibie Fundacji osobiście lub dostarczony drogą pocztową, przy czym za datę otrzymania dokumentów rozumie się datę faktycznego wpływu formularza do biura, a nie datę stempla pocztowego!

W razie pytań skontaktujesz się z nami dzwoniąc  do Fundacji:
tel 52 357 62-15 lub 605 652 323

Zajęcia „ABC Przedsiębiorczości” rozpoczną się z początkiem marca!!!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPoddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu