Zapraszamy do składania ofert!

9 września 2010

 Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia:

  • Operator prac ziemnych.
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej w okresie październik – listopad 2010.

Celem zajęć ma być zdobycie przez uczestników uprawnień z zakresu obsługi sprzętu do prac ziemnych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał program zajęć zgodny z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, cena i lokalizacja prowadzenia zajęć najbardziej dostępna dla beneficjentów niniejszego projektu.
Prosimy o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • szkolenie składające się z części teoretycznej 116 godzin i 60 godzin zajęć praktycznych wraz z egzaminem;
  • ubezpieczenie uczestnika szkolenia;
  • badanie lekarskie uczestnika.

Termin składania ofert upływa z dniem 20 września 2010 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).

Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie oświadczenia, że oferent posiada:

  • uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;-
  • posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
  • znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego