Zapraszamy do składania ofert!

3 marca 2011

 Poszukujemy realizatora szkolenia „Pracownik hurtowni z obsługą wózka widłowego”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

    Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu w związku z realizacją projektu „Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska” realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji szkolenia: „Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego”.
W zakresie naszych oczekiwań jest zrealizowanie w/w szkolenia dla jednej grupy 8 – osobowej  w Inowrocławiu w okresie:

  •  Kwiecień 2011 – maj 2011;
  •  Czas realizacji szkolenia: 68 godzin.

Celem szkolenia ma być uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózka jezdniowego z uprawnieniami do wymiany butli gazowych.

Na atrakcyjność oferty będzie wpływał program zajęć zgodny z wytycznymi, cena oraz miejsce odbywania zajęć najbardziej dostępne dla beneficjentów niniejszego projektu.

Proszę o wskazanie w ofercie szczegółowego kosztorysu, który winien uwzględniać:

  • Szkolenie składające się z 68 godzin, części teoretycznej i zajęć praktycznych wraz z egzaminem oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych;
  • Wymagane badania.

Termin składania ofert upływa z dniem 28 marca 2011 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście. Wraz z ofertą prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.

Wraz z ofertą prosimy o załączenie:

– oświadczenia, że oferent posiada:

  •    uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  •    posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania usługi;
  •    znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi i nie zalegającego z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

– Curriculum vitae wykładowców;
– Kopii zaświadczeń o wpisie do Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie."
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego