Opis projektu

2 stycznia 2018

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z  Fundacją„ Więcej z Życia”
z siedzibą w Wągrowcu  oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą  w Poznaniu  realizuje projekt
pn.: „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie  wągrowieckim ”  

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego. Projekt odpowiada na narastający problem starzenia się mieszkańców i niedostateczny poziom wsparcia opiekuńczego na terenie w/w powiatu. Powyższy cel zrealizowany zostanie w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r. poprzez świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania poprzez opiekunki, które zatrudniać będzie partner projektu Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej lub podmioty ekonomii społecznej zaangażowane przez Fundację „ Więcej z Życia”.  Poprzez usługi wspierające pracę opiekunek i samodzielne funkcjonowanie osób niesamodzielnych, a także wsparcie opiekunów faktycznych w  ramach działań dwóch  Centrów Wsparcia Opiekunów. W ramach projektu działać będą dwa CWO, jeden na terenie Poznania, drugi w powiecie wągrowieckim, które obsługiwać będą pracownicy specjalistyczni
o profilu medyczno/socjalnym.

Projekt skierowany jest do dwóch grup zamieszkałych na terenie projektu: 120 osób niesamodzielnych, które będą objęte niestacjonarnymi usługami opiekuńczymi (w miejscu zamieszkania danej osoby) oraz 50 faktycznych opiekunów osób niesamodzielnych (OF), którzy otrzymają wsparcie podnoszące ich kompetencje/umiejętności opiekuńcze.