Beneficjenci

15 listopada 2012

Projekt adresowany jest do 48 osób niepełnosprawnych, którzy zamieszkują następujące powiaty województwa kujawsko – pomorskiego: inowrocławski, mogileński, żniński, aleksandrowski i radziejowski.
Poza tym wsparciem objęte zostaną wyłącznie osoby niepracujące zawodowo.
Zakłada się, iż:
  • minimum 50% uczestników stanowić będą osoby z wykształceniem zawodowym i niższym,
  • minimum 30% uczestników zamieszkiwać będzie obszar wiejski,
  • uczestnikami projektu będzie co najmniej 30 kobiet.

Na etapie rekrutacji uczestników do projektu wprowadza się następujące kryteria preferencji\
  • Wykształcenie – preferowane osoby bez kwalifikacji zawodowych,
  • Osoby korzystające ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • Osoby długotrwale bezrobotne,
  • Kobiety samotnie wychowujące dzieci.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona w następujących trzech cyklach:

I Cykl – listopad-grudzień 2012

II Cykl – marzec 2013  – grupa II

III Cykl – czerwiec 2013 – grupa III

Zgłoszenie się beneficjenta następuje poprzez złożenie odpowiednich dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego