Opis projektu

4 września 2008

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach VII Priorytetu Narodowej Strategii Spójności Kapitał Ludzki, działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, poddziałanie 7.2.1.” Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowany pod nadzorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Celem projektu „ Nauczmy się pomagać” jest wzmocnienie organizacji pozarządowych z terenu Kujaw i Pałuk, zajmujących się  problematyką wykluczenia społecznego w zakresie:

 • zaktywizowanie oraz przygotowanie organizacji do pozyskiwania znaczących środków na ich działalność statutową,
 • podniesienie efektywności zarządzania organizacjami przez szkolenia i doradztwo,
 • poprawa efektywności pracy osób pracujących z osobami wykluczonymi społecznie,
 • nawiązanie współpracy organizacji pozarządowych.

 Projektem zamierzamy objąć 60 osób z 5 powiatów południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego (inowrocławskiego, aleksandrowskiego, mogileńskiego, radziejowskiego, żnińskiego)

Uczestnikami zajęć będą osoby zajmujące się problematyką wykluczenia społecznego pracujące w organizacjach pozarządowych, wolontariusze, przyszli współpracownicy organizacji pozarządowych a obecnie studenci na kierunkach społecznych ( resocjalizacja, socjologia, psychologia, pedagogika)

 • Program szkoleń obejmuje
 • Tworzenie projektów
 • Partnerstwo w organizacjach pozarządowych
 • Zarządzanie projektem
 • Ewaluacja projektu
 • Aktualizacja stron internetowych
 • Zajęcia warsztatowe dla pracujących z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym
 • Wyjazdy studyjne

 W ramach projektu będzie czynny punkt konsultacyjno-doradczy w siedzibie Fundacji Ekspert-Kujawy przy ul Dworcowej 65 w Inowrocławiu