Regulamin uczestnictwa w projekcie

1 września 2010

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach”
§ 1
Informacje ogólne o projekcie

1.    Projekt „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Kujawach i Pałukach”, zwany dalej projektem jest realizowany przez Fundację Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu, zwaną dalej Fundacją, z siedzibą przy ul. Dworcowej 65.

2.    Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

3.    Głównym celem projektu jest wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych, poprzez stworzenie warunków dla odnalezienia się w nowej sytuacji życiowej i kontynuowanie kariery zawodowej przez 64 osoby (w tym 26 kobiet), tracących pracę, z terenu powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2010 roku do 30 kwietnia 2012 roku.

4.    Biuro projektu mieści się pod adresem: ul. Dworcowa 65, 88 – 100 Inowrocław, tel./fax: (52) 357 62 15

5.    Regulamin uczestnictwa w projekcie, zwany dalej regulaminem zawiera:

 • informacje ogólne o projekcie;
 • zasady organizacji warsztatów, szkoleń, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy;
 • kryteria uczestnictwa w projekcie;
 • zasady rekrutacji;
 • zasady ukończenia i rezygnacji z udziału w projekcie;
 • procedury przyznawania dodatku szkoleniowego (Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu);
 • procedury określające zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu);

6.    Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem należy do Kierownika projektu w porozumieniu ze Specjalistą ds. zwolnień monitorowanych i rekrutacji, Specjalistą ds. rozliczeń finansowych oraz Zarządem Fundacji.

§ 2
Zasady organizacji szkoleń oraz doradztwa zawodowego i prawnego
 
1.    Projekt obejmuje:

 • przeprowadzenie 12 godzinnych Warsztatów poradnictwa zawodowego i psychologicznego w  grupach 16 osobowych w trybie 3 dni x 4 godziny;
 • przeprowadzenie 2 godzinnych rozmów z doradcą zawodowym  w celu stworzenia Indywidualnego Planu Działania;
 • przeprowadzenia 1-godzinnej rozmowy z psychologiem;
 • przeprowadzenie  6 szkoleń zawodowych w grupach 8 – osobowych:

1.    „Nowoczesny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych”
2.    „Sekretariat z obsługą kadr”
3.    „Obsługa maszyn do robót drogowych”
4.    „Spawacz w metodzie 135”
5.    „Operator maszyn do robót ziemnych”

 • przeprowadzenie 48 godzinnego szkolenia „ABC przedsiębiorczości” dla grupy 16 osobowej w trybie 8 dni x 6 godzin;
 • przeprowadzenie 8 godzinnego wsparcia indywidualnego przy tworzeniu biznesplanu
 • przeprowadzenie 12 godzinnych warsztatów z zakresu tworzenia biznes planu dla grupy 16 – osobowej w trybie 2 dni x 6 godzin;
 • przyznanie środków finansowych do 40 000,00 zł dla 9 osób, wsparcia pomostowego dla 9 osób oraz wsparcia przedłużonego dla 2 osób;
 • przeprowadzenie 12 godzinnych warsztatów rynku pracy w grupach 16 osobowych w trybie 3 dni x 4 godziny;
 • przeprowadzenie 2 godzinnych rozmów motywacyjnych z pośrednikiem pracy w celu indywidualnego przygotowania do aktywnego poszukiwania pracy.
2.    Warsztaty i szkolenia odbywają się od poniedziałku do niedzieli w godzinach pomiędzy 8:00, a 20:00.
3.    Udział w projekcie jest bezpłatny.
4.    Każdy uczestnik projektu otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych oraz poczęstunek, zaś uczestnicy szkoleń spawalniczych oraz obsługi sprzętu ciężkiego w trakcie szkoleń otrzyma posiłek regeneracyjny.
5.    Uczestnik, którego miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością odbywania się zajęć, ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu – zasady wypłacania zwrotu kosztów odjazdu regulują odrębne zasady, udostępniane uczestnikowi pierwszego dnia zajęć.

6.    Każdy uczestnik szkolenia zawodowego otrzymuje dodatek szkoleniowy w wysokości 4,00 zł za 1 osobogodzinę zgodnie z odrębnymi zasadami.

7.    W trakcie uczestnictwa w projekcie uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w ankietach ewaluacyjnych przeprowadzanych przez personel projektu.

8.    Warsztaty, szkolenia oraz doradztwo odbywają się na terenie powiatów inowrocławskiego, mogileńskiego i żnińskiego w zależności od ilości chętnych na danym terenie.

9.    Każdy uczestnik ma obowiązek:

 • regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniach;
 • każdorazowego potwierdzania obecności na liście obecności;
 • wykonywania zadań powierzonych przez trenerów i doradców;
 • informowania o planowanych nieobecnościach;
 • informowania z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji z projektu.
 § 3
Kryteria uczestnictwa w projekcie

1.     W projekcie uczestniczyć mogą 64 osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy (niedotyczących pracownika), w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
Muszą być to osoby uprzednio pracujące u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, bądź rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność karną określoną w art. 286 kodeksu karnego za umyślne podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach składanych na potrzeby projektu.

§ 4 Zasady rekrutacji

1.    Rekrutacja oraz przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w sposób ciągły, po ukazaniu się ogłoszenia w prasie oraz na stronach internetowych Fundacji, Powiatowych Urzedów Pracy oraz gmin, do momentu zrekrutowania wymaganej w danym cyklu liczby uczestników projektu.

2.    Przy naborze osób uwzględniane będą następujące kryteria preferencji:

 • niski poziom wykształcenia (preferencje dla niskiego z wyjątkiem szkoleń sekretarskich);
 • wiek (preferencje dla wyższego);
 • wielkość ostatniego pracodawcy (preferencje dla mikroprzedsiębiorców);
 • utrudniony dostęp do szkoleń (preferencje dla dużej odległości do miasta powiatowego;
 • pomysł na otwarcie własnej działalności oraz możliwości jej realizacji (w przypadku osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą).

3.    Pierwszym etapem rekrutacji jest zgłoszenie telefoniczne, mailowe, bądź osobiste. Dalsze etapy rekrutacji będą prowadzone wśród kandydatów, którzy według pozyskanych informacji, spełniają warunki uczestnictwa w projekcie.

4.    Dalsze etapy rekrutacji obejmują:
a)    kontakt osobisty lub telefoniczny opiekuna projektu z kandydatem w celu omówienia indywidualnej sytuacji zawodowej i społecznej kandydata oraz poinformowanie go o zaplanowanym rozpoczęciu jego ścieżki w projekcie.
b)    złożenie i podpisanie w terminie ustalonym z opiekunem wymaganych dokumentów (najczęściej jest to pierwszy dzień zajęć w ramach ścieżki w projekcie):

 • deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 • zakresu danych osobowych;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenia o kwalifikowalności do udziału w projekcie;
 • innych oświadczeń, jeśli są konieczne ze względu na szczególną sytuację zawodową lub społeczną uczestnika.

5.    Niezłożenie przez kandydata wymaganych dokumentów w terminie ustalonym z opiekunem jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w projekcie.

6.    Do każdej grupy szkoleniowej stworzona zostanie lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji uczestnika przed rozpoczęciem wsparcia lub niezłożenia wymaganych dokumentów w terminie na jego miejsce wpisana zostanie osoba z listy rezerwowej.

7.    W przypadku zbyt dużej ilości kandydatów do danej grupy szkoleniowej, osobom, które pozytywnie przejdą pierwsze etapy rekrutacji, zostanie zaproponowane uczestnictwo w jednej z kolejnych grup szkoleniowych.

§ 5
Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie
1.    W celu otrzymania zaświadczenia o ukończeniu udziału w kolejnych formach wsparcia w ramach projektu uczestnik zobowiązany jest do obecności na co najmniej 80% godzin przewidzianych programem warsztatów, szkoleń i doradztwa.

2.    W przypadku, gdy liczba nieobecności na zajęciach przekracza 20% uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego zapoznania się ze zrealizowanym w trakcie jego nieobecności materiałem i zaliczenia tego materiału u trenerów i na warunkach przez nich określonych.

3.    Rezygnacja z udziału w projekcie w trakcie otrzymywania wsparcia jest możliwa tylko w przypadku wystąpienia ważnych okoliczności, które uniemożliwiają uczestnikowi dalszy udział w projekcie.

4.    Rezygnacja z udziału w projekcie powinna mieć formę pisemnego oświadczenia i zawierać powód rezygnacji. W przypadku niemożności dostarczenia pisemnej rezygnacji, składana ona jest telefonicznie, na podstawie czego, kierownik projektu sporządza stosowną informację.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku.

2.    Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

3.    Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej.

4.    Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załączniki:
Załącznik 1: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych
Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

Załącznik 1: Procedury przyznawania dodatków szkoleniowych


WYTYCZNE W ZAKRESIE WYPŁACANIA DODATKU SZKOLENIOWEGO

/DODATEK SZKOLENIOWY OTRZYMUJĄ TYLKO UCZESTNICY SZKOLEŃ ZAWODOWYCH/

1.    Dodatek szkoleniowy przysługuje beneficjentowi, który uczestniczy w szkoleniu     zawodowym oraz:

 • jest osobą nieaktywną zawodowo, tj. nie posiadającą zatrudnienia oraz  nie zarejestrowaną, jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • jest osobą nie posiadającą zatrudnienia, zarejestrowaną w Powiatowym  Urzędzie  Pracy, jako osoba bezrobotna bez prawa lub z prawem do zasiłku (wyrażenie chęci otrzymywania dodatku szkoleniowego przez osoby bezrobotne z prawem do zasiłku, z punktu widzenia  Powiatowego Urzędu    Pracy, jest równoznaczne z utratą statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku. W celu uniknięcia utraty statusu osoby bezrobotnej beneficjent może zrzec się prawa do otrzymywania dodatku szkoleniowego).

2.    Dodatek szkoleniowy jest naliczany i wypłacany po zakończeniu udziału w szkoleniu zawodowym, na podstawie obecności na szkoleniu, potwierdzanych przez beneficjenta własnoręcznym podpisem na liście potwierdzającej obecność (za każdy dzień nie-obecności odliczana jest kwota odpowiadająca ilości nieobecnych godzin).

3.    W przypadku, gdy beneficjent uczestnicząc w zajęciach szkoleniowych przebywa jednocześnie na zwolnieniu lekarskim L4, zobowiązany jest do pisemnego zrzeknięcia się przysługującego mu dodatku szkoleniowego, za okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.

4.    Dodatek szkoleniowy naliczany jest w następujący sposób: liczba dni obecnych x licz-ba godz. dziennie x 4,00 zł = wysokość należnego dodatku szkoleniowego.

liczba dni obecnych x liczba godz. dziennie x 4,00 zł = wysokość należnego dodatku szkoleniowego

PRZYKŁAD:
Szkolenie „Księgowy małej firmy”:

– czas trwania 120 godzin;
– 24 dni;
– 5 godzin dydaktycznych dziennie;
– 4,00 zł – wartość 1 osobogodziny.

Zakładając, że beneficjent uczestniczył w 24 dniach szkolenia (100%):

 • 24 dni x 5 godz. x 4,00 zł = 480,00 zł

Zakładając, że beneficjent uczestniczył w 20 dniach :

 • 20 dni x 5 godz. x 4,00 zł = 400,00 zł
Załącznik 2: Procedury określające zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
WYTYCZNE W ZAKRESIE ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU

/ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU OTRZYMUJĄ BENEFICJENCI DOJEŻDŻAJĄCY NA ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA/

1.    Jeżeli beneficjent będzie ubiegał się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia musi otrzymać od opiekuna projektu, następujące dokumenty:

 • DOJAZD NA SZKOLENIE WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:

o    Wniosek o zwrot kosztów dojazdu –  dokument ten otrzymuje i wypełnia beneficjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

o    Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przystanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma takowego przystanku) do miejsca szkolenia. Na dokument przewoźnik powinien nanieść ilość kilometrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględniającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

      W przypadku, gdy dojazd na zajęcia odbywa się z przesiadkami, należy przygotować powyższy dokument na każdą trasę oddzielnie.

     W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie” ;

o    Oświadczenie o dojeżdżaniu własnym samochodem – dokument ten otrzymuje beneficjent, który jest właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Dokument ten wypełnia beneficjent.

o    Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego w powyższym oświadczeniu, na którym beneficjent widnieje, jako właściciel lub współwłaściciel.

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u opiekuna  projektu. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąca za miesiąc poprzedni.

 • DOJAZD NA SZKOLENIE UŻYCZONYM ŚRODKIEM TRANSPORTU:

o    Wniosek o zwrot kosztów dojazdu –  dokument ten otrzymuje i wypełnia beneficjent, czym potwierdza  chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.

o    Informacja o cenie biletu – dokument ten otrzymuje beneficjent szkolenia, po czym udaje się do przewoźnika, który świadczy usługi transportu publicznego na trasie z miejsca zamieszkania (bądź z najbliższej miejscowości, w której znajduje się przystanek komunikacji publicznej, jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma takowego przystanku) do miejsca szkolenia. Na dokument przewoźnik powinien nanieść ilość kilometrów na obsługiwanej trasie oraz kwotę biletu normalnego (nie uwzględniającego żadnych zwyżek i zniżek) wraz z pieczątką i podpisem.

      W przypadku, gdy dojazd na zajęcia odbywa się z przesiadkami, należy przygotować powyższy dokument na każdą trasę oddzielnie.

      W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania nie ma żadnego przystanku komunikacji publicznej, uczestnik powinien napisać własnoręczne oświadczenie o przykładowej treści: „Oświadczam, że w miejscu mojego zamieszkania, tj. ……, nie znajduje się żaden przystanek komunikacji publicznej. Najbliższy przystanek znajduje się w miejscowości … …. Trasę z miejsca zamieszkania do miejscowości … … pokonuję we własnym zakresie.” ;

o    Umowa użyczenia samochodu – dokument ten otrzymuje beneficjent, który na czas udziału w projekcie będzie korzystał samodzielnie z pojazdu użyczonego lub będzie dowożony na zajęcia przez osobę użyczającą samochód.

Osobą użyczającą samochód powinna być osoba spokrewniona z beneficjentem, względnie osoba obca (jeżeli beneficjent nie posiada krewnych, którzy mogą świadczyć mu usługę użyczenia samochodu).

Osobą użyczającą powinna być osoba zamieszkująca w tej samej miejscowości co beneficjent lub w miejscowości znajdującej się w bliskiej odległości od miejsca zamieszkania beneficjenta. Dokument ten wypełniają obie strony zawierające umowę. 

o    Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wskazanego, jako przedmiot użyczenia w powyższej umowie. 

Taki zestaw dokumentów należy złożyć u opiekuna projektu. Tylko beneficjent, który przedłoży powyższy zestaw dokumentów jest uprawniony do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach w pierwszym tygodniu miesiąc za miesiąc poprzedni.

 • DOJAZD NA SZKOLENIE ŚRODKAMI KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

o    Beneficjent, który zamierza dojeżdżać na zajęcia korzystając ze środków komunikacji publicznej zobowiązany jest wypełnić i złożyć Wniosek o zwrot kosztów dojazdu, czym potwierdza chęć otrzymywania zwrotu kosztów dojazdu.
o    Beneficjent zobowiązany jest przechowywać bilety jednorazowe za każdy przejazd na zajęcia i z powrotem (PKS, PKP, linie podmiejskie), przy czym bilety muszą być czytelne, zawierać pojedynczą usługę transportu (za 1 osobę) na trasie z miejsca zamieszkania (bądź najbliżej znajdującej się miejscowości) odbywania się zajęć, zaś godziny wyjazdów muszą być zgodne z godzinami odbywania się zajęć.

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu beneficjent przekazuje na początku swojego udziału w projekcie, zaś komplet biletów, opisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem należy przekazać opiekunowi projektu w zaklejonej kopercie po zakończeniu danej formy wsparcia. Zwrot kosztów dokonywany jest w oparciu o listę obecności na zajęciach po zakończeniu udziału w danej formie wsparcia. UWAGA!!! Tylko bilety spełniające powyższe wytyczne będą ulegały rozliczeniu!

2.    REZYGNACJA Z OTRZYMYWANIA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU:
o    Beneficjent, który uczestniczy w zajęciach w miejscu swojego zamieszkania nie otrzymuje zwrotu kosztów dojazdu.
o    Beneficjent dojeżdżający na zajęcia odbywające się poza miejscem zamieszkania ma prawo odstąpić od korzystania ze zwrotu kosztu dojazdu, co potwierdza poprzez złożenie Oświadczenia o rezygnacji ze zwrotu kosztów przejazdu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”  
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego